Rok 1942

25. září 2007 v 23:19 | Josef Havrda
Zápis o besídce ze dne 22.února 1942.
Besídku zahájil př.Lisý a sděluje, že příděl cukru na 1 včelstvo jest pro rok 1942 a bude přidělen pravděpodobně do konce února. Vzhledem k tomu, že má být rozšířena telefonní síť v Pardubicích a okolí, jest dán návrh, aby se k této akci přihlásil náš spolek a byl též zaveden telefon do bytu př. jednatele Horáčka. Pořizovací náklad jest 300 K, které by uhradil spolek a další poplatky udržovací by si hradil př.Horáček osobně. Návrh tento byl přijat a informací byl pověřen př.Šimůnek a př. Horáček.
Svazenky jest zakoupeno 100 kg a prodávati se bude à 19 K u př.Čejky.
Nákazovým důvěrníkům byly rozděleny evidenční archy a brožůry od př. Brennera "Tlumení včelích nákaz". Brožůra tato jest majetkem spolku. Dalších návrhů nebylo a besídka ukončena.
Dubec
Zápis o besídce dne 22. února 1942 (Pozn. šlo zřejmě o 22.března JH)
Včelařské besídce předsedal a ji řídil př.Lisý, který před zahájením přivítal četné přítomné a oznámil, že besídka je okresním úřadem povolena.
Př. jednatel informuje včelaře o tom, že stanovený příděl cukru 10 kg na 1 včelstvo byl snížen na stav, jaký je v Říši tj. na 7,5 kg cukru na 1 včelstvo. Na oddělky pak poloviční dávka. Dále sděluje, že pro roje je cukr též zajištěn. Informuje dále, že bylo s Rolnickým družstvem sjednáno zlepšení v rozdělování cukru a to tak, že včelařům v městě Pardubicích bude cukr dovezen autem přímo do bytu a do okolí bude dopraven vždy k důvěrníkům, té které obce a od něho pak včelaři si cukr rozeberou. Jistě vítané zlepšení.
Povinné odvádění medu
Podává zprávu o tom, jak povinné odvádění medu v našem spolku pokračovalo a stěžuje si na některé jednotlivce, kteří mu jeho nevděčnou funkci jako sběrači medu ztěžovali příp. jak neodborně ošetřený med odváděli. Při tom oznamuje, že ti včelaři, kteří vůbec žádný med neodvedli, budou pokutováni 20 -. 50 K za 1 kg neodvedeného medu.
Připomíná dále, že odvedený vosk z našeho spolku byl zachráněn pro naše začátečníky.
Při této příležitosti předseda poznamenává, hlavně pak začátečníkům, aby nešetřili a zbytečně neživili slabá včelstva, která jim stejně nedají žádného užitku a bez milosti je spojili , aby se tak uchránili od případných pokut za neodvedený med.
Konečně př. jednatel podává referát o počtu měr rámků v našem spolku používaných. Největší míra 45x29 a nejmenší 16x16.
Aby se členové výboru resp. předsednictvo vystříhalo případnému trestnímu stíhání se strany N.?.Ú, vzhledem ke koupi a prodeji vosku příp. mezistěn př.Čejkou, byla mezi tímto a spolkem sjednána smlouva, která vymezuje určité zásady. Byly probrány jednotlivé body úmluvy a jelikož námitek, co do znění této úmluvy nebylo, byla tato př.Čejkou s jedné strany a předsednictvem spolku s druhé strany podepsána.
Jelikož př. Čejka vyváří včelařům vosk na spolkovém vařáku ve svém domě a je při této manipulaci možnost vzniku ohně , bylo doporučeno, spolkem uzavříti pro něho požární pojistku na náklady spolku.
Př. Čejka oznamuje, že od 1.dubna bude za zhotovení 1 kg mezistěn bráti poplatek 6,- K a od vyváření 8,- K. Při zhotovení mezistěn z vosku včelaře , bude sráženo 5% na vyčistění.
Konečně byl učiněn dotaz, jak se provede vyúčtování peněz se včelaři, za cukr ke krmení, jelikož se dostane 7,5 kg místo zaplacených 10ti kg cukru. Po delší debatě bylo rozhodnuto, přeplatek vrátiti až na podzim, po případném doplnění nebo rozmnožení včelstev včelaři.
Po té bylo přikročeno k referátům z jednotlivých odborů: Pastevní: Ježto bylo stále nepříznivé počasí, nebyla ještě činnost tohoto odboru zahájena. Př. Gruntorád udává, že je v zásobě u př. Čejky v Čívicích 100 kg svazenky, která se bude prodávat členům spolku za 20 korun 1 kg. Včelařští důvěrníci v jednotlivých obcích obstarají osazovací plán ve své obci anebo zjistí, co by se dalo zlepšiti na včelí pastvě. Příští rok se pak začne plánovitě tento program prováděti za součinností místních okrašlovacích spolků.
Nákazový: Bylo stanoveno, že v příští besídce př.Lisý provede praktickou mikroskopickou ukázku nosematického onemocnění včel atd.
Racionalizační: Na vyzvání se přihlásilo několik členů - vahařů, kteří letos budou zaznamenávati stav včelstev, úbytky, přírůstky a různá jiná pozorování podle návodů, které dává př.jednatel. Př.Hála se přihlásil, že povede včelařské účetnictví.
Plemenný: Byl učiněn dotaz, jaký kmen se letos bude chovat. Př.předseda navrhuje zakoupení 10 ks originál matek a přiděliti je zájemcům za poloviční nákupní cenu - k rozmnožení. Př.Lisý měl pak výklad o umělé líhni včelích matek, která je sestavena podle německého vzoru a bude letos uvedena v činnost.
Zužitkovací: Př.Horáček informuje, jak se má včelí med čistit, jak se mají plnit nádoby před odváděním atd.
Osvětový: Sděleno, že se zhotovují diapozitivy různých záběrů ze života včel z různých časopisů. Dále byla stanovena chovatelská teoretická průprava na měsíc květen a praktická na 28. červen na včelnici př. Lisého v Hrádku. Ve volných návrzích navrhuje př.Čejka ze Studánky (? pozn. zřejmě z Čivic), zakoupení vařáku na vosk pro východní Pardubice a okolí. Tento návrh byl zamítnut. Dále tentýž přítel navrhuje výrobu slaměných rohoží pro členy spolku. Př.Kábele se přihlásil, že od podzimu je ochoten rohože hotoviti. S povděkem přijato. Př. Slavík z Hradce Králové měl k našemu spolku dotaz, zda bychom postoupili obec Čeperku k opatovickému spolku. Ježto včelaři z Čeperky jsou s dosavadním stavem spokojeni, bude př.Slavík podle toho informován. Př. Herman dává návrh na soustředění všech včelařských potřeb , sklenic , semen atd. do středu včelařského spolku a do vlastních místností. Protože tento dobrý návrh naráží v dnešní době na nedostatek vhodných místností, byl ponechán k realisaci na pozdější, příhodnější dobu.
Ježto dalších návrhů nebylo, byla besídka ukončena.
Jos.Hejný t.č. zapisovatel
Zápis o besídce dne 19.dubna 1942.
Včelařskou besídku zahájil a řídil př. Lisý.
Př. jednatel podal stručný referát ze ´župní porady, konané v Hradci Králové. Předeslal, že letošní odvádění medu bude povinné a to celý výtěžek a snad pokuty za nedodržení odváděcí povinnosti budou mnohem přísnější. Pak promluvil o rozdílení cukru. Zároveň zbylý vosk byl rozdělen mezi členy - začátečníky, kteří se o něj sami přihlásili.
Dále př.jednatel oznámil, že se vzdal funkce sběrače medu a svou resignaci oznámil již Svazu. Byl učiněn návrh, aby do příští besídky byla určena vhodná osoba sběrače.
Pak byly promítnuty světelné obrazy ze života včel, včelích nemocí, včelích příbytků, včelí pastvy atd. za slovního doprovodu př.předsedy.
Po skončení těchto světelných obrazů nastala čilá rozprava z prakse včelařů.
Ježto již dalších návrhů ani námětů nebylo, besídka skončena.
Jos.Hejný t.č. zapisovatel
Zápis o besídce dne 17. května 1942.
Včelařskou besídku zahájil a řídil př. Lisý.
Př. jednatel přečetl přípis z Ústředí, ve kterém je zdůrazněno povinné včelaření a včlenění tohoto do výrobního boje. Dále uvádí, že na den 7.června t.r. je stanovena ústředím mimořádná valná hromada včel. spolku, na které pak budou přijaty jednotné stanovy. Na dotaz zda se má měniti název včelařského spolku, usneseno, název spolku neměniti.
Pak byly promítány světelné obrazy ze včelínů, včelí pastvy atd., které pořídil př.Šimůnek. Světelné obrazy se velmi líbily a ukázaly, jak se má racionelně včelařiti, které včelomilné rostliny resp. stromy jsou pro včelařství důležité a mnoho dalších poznatků
Po promítání rozpředla se debata a dotazy k různým promítaným obrazům, které pak př. Lisý blíže objasnil.
Jos. Hejný t.č. zapisovatel
Zápis o besídce dne 26. července 1942.
Besedu zahájil a řídil př. předseda.
Pak př. jednatel přečetl v kostce, jak byl založen zdejší včelařský spolek a jeho zážitky. V příští besídce bude v tomto téma pokračováno.
Potom se rozpředla debata o všeobecném nedostatku medu v krajně nepříznivém letošním roce.
Pak bylo pokračováno v debatě ze včelařské prakse a tím besídka končila.
Jos. Hejný t.č.zapisovatel
(Tímto zápisem kniha končí JH)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama