Rok 1940

25. září 2007 v 23:12 | Josef Havrda
Zápis
o valné hromadě konané dne 21. ledna 1940 za předsednictví př.Pokorného.
Odhlasováno, aby bylo koupeno 50 kg vosku za každou cenu a vyrobeny z něho mezistěny. Na tyto vyrobené mezistěny budou mít nárok jen ti včelaři, kteří nejsou členy spolku 3 roky (dle seznamu) od př.Matury.
Výroba mezistěn byla svěřena př. Čejkovi - za práci bude honorován. Výroba 1 kg mezistěn z přineseného vosku K 4,-, a vyváření souše 2.- K od 1 kg.
Okrskovému osvětovému odboru bude věnováno K 100,- (jednosto).
Pro rok 1940 jsou proponovány 3 přednáškové schůze a mimo to budou pořádány exkurse v místech a čase, jak spolek předem určí.
Valná hromada bude konána 28./I. 1940 v místnosti hotelu "Palace".
Návrh jednotlivých referentů různých odborů pro valnou hromadu:
odbor racionalisační př. Šimůnek
pastevní př. Kolín
osvětový př. Pokorný
zužitkovací př. Čejka
nákazo včel a chovací př. Lisý
Tito členové byli zvoleni co referenti do ústředí a župy:
Navržen za předsedu př. Pokorný
jednatele př. Lisý
poklad. př. Matura a
místopředs. př. Zíka
Za archiváře navržen př.Dubec.
Bude dáno do vazby 19 knih.
Pardubice dne 21. ledna 40
Josef Kolín zapis.
Jos.Šafka
Zápis
o včelařské poradně ze dne 28./I. 1940 v místnosti hotelu "Palace" v Pardubicích za přítomnosti 85 členů.
Po ukončení valné hromady byl zvolen:
jednatelem př. Lisý z Pardubic
pokladníkem př. Matura z Pardubic
Pardubice 28./I.1940
Jos. Kolín t.č. zapisovatel
Zápis
o včelařské besídce konané 17./III. 1940 v místnosti hotelu "Palace".
Besídku zahájil př.předs. Pokorný a zodpověděl několik dotazů jednotlivých členů.
Př. jednatel přečetl dopisy.
Usneseno, aby byl cukr vydáván jen těm členům, kteří přinesou pytle na přeložení. Určeno 5 členů k rozdělení cukru a to každý na jeden den, mimo to schváleno, aby byl sjednán člověk řádně placený na manipulaci s cukrem. Cena cukru stanovena na 3,40 K za 1 kg + 2,- K jako členský příspěvek z každého včelstva tj. 2,40 + 0,20 = K 3,60 za 1 kg cukru - tato cena byla již stanovena valnou hromadou.(Pozn. mělo být zřejmě 3,40 K + 0,20 Kč = 3,60 K).
Př. Hála z Dašic přednesl princip 2 česen u úlu, resp. větrání úlů v zimě, avšak př.předseda vyložil toto théma - jako již starou prakticky vyzkoušenou věc a vysvětlil, že se jedná o tentýž princip, jako zazimování vzdušnými rohožemi - řekl : "jedná se o docílení sucha v úlu".
Př. Kolín koupil 1 vařák na vosk Švarcův za K 130,- - který se nyní nachází u př.Malého v Rosicích, kde může býti odebrán.
Př.předseda besídku ukončil.
J.Kolín zapisovatel
Zápis o včelařské besídce konané dne 19. května 1940
Po zahájení besídky př.předsedou Pokorným, referoval o průběhu valné hromady ústředí př. jednatel Lisý.
Spolkový vařák na vosk, který př.Kolín odebral od př.Malého z Rosic byl opět vrácen. Bohužel v horším stavu, jak potvrzuje př.Malý a př.Andrle, který na vařáku právě vyváří, než byl odebrán. Př.Kolín vytěžil asi 190 kg čistého vosku, což nasvědčuje, že vyvařil asi 5 q voští. Touto debatou se ukázalo houževnaté tvrzení př.Kolína, že nechal vařák opravit tj. vycínovat a zavařit značným nákladem K 140,- nepravdivé.
Jelikož př. Kolín se vzdal funkcí, které zastával tj. zapisovatele a referenta pastevního odboru, byli zvoleni noví činovníci. Referentem pastevního odboru př. Gruntorád z Rosic, a zapisovatelem př.Dubec z Ohrazenice.
Tím byla nepříjemná věc týkající se vařáku ukončena a besídka nabyla opět včelařského rázu.
Návrh, aby byl uspořádán kurs chovu matek a kurs zužitkovací, byl nadšeně přijat. Kurs chovu matek stanoven na 16. červen. Chov bude se konati u př.Čejky v Čivicích a přednášeti bude př.Lisý. Kurs zužitkovací rovněž určen do Čivic na den 21./VII. za vedení př. Morávka z Hradce Králové.
Dále bylo odhlasováno, aby př.Kalašovi,. který měl v prodeji za 2.100,- K lahví, byla dána odměna K 100,-. Pro příště ti, kteří budou mít láhve na med v komisi, dostanou určitou odměnu v procentech, kterou po zkontrolování cen lahví stanoví př.pokladník v dohodě s př.Gruntorádem. Po volné debatě byla besídka ukončena.
Jiří Dubec
Zápis o včelařské besídce konané 16./VI. 40.
Př. předseda zahájil besídku a bylo ihned přikročeno k projednání případu př.Kolína. Bylo totiž zjištěno, že př.Kolín objížděl včelaře, jimž během zimy padla včelstva a jménem spolku od těchto kupoval voští, k čemuž nebyl oprávněn. Takto koupil u p. Kafky v Kuněticích u p. Vomáčky v Dražkovicích atd.
Jelikož vyvařený vosk použil, pak př.Kolín pro soukromý obchod a nechtěl jej spolku za přiměřený obnos prodati, bylo odsouhlaseno, aby byl ze včelařského spolku vyloučen, a oznámeno mu to písemně. Př.jednatel přečetl oznámení od ústředí, ve kterém se prodlužuje doba pro doplnění včelstev během zimy padlých do 15. srpna t.r. Př. jednatel znovu zdůrazňuje, aby každé uhynulé včelstvo bylo mu hlášeno písemně. Varuje, aby při letošní poptávce po rojích nebyly tyto, jakož i včelstva přiváženy ze zamořených krajů nákazou roztočovou aj. Zdůraznil,dále význam znamenání matek. Připomněl, že chovatelský kurs koná se v Čivicích 21. června, při kterém bude přednášeti. Kurs zužitkovací bude rovněž v Čivicích dne 21./7. za vedení př. Morávka. Pro rozšíření a podporování včelí pastvy, chce včelařský spolek zprostředkovati koupi a prodej semen mezi rolníky a jednotlivými přáteli. Za tím účelem byly vydány a rozeslány tištěné lístky., na nichž jsou uvedena semena. Každý pěstitel, neb spotřebitel uvede pak, které semeno má na prodej , nebo o které by měl zájem a lístek zašle referentu pastevního odboru , jenž další zařídí.
Po rozpravě o různých soustavách úlů vyla besídka ukončena.
Jiří Dubec
Zápis o včelařské besídce konané 18.VIII. 40
Př. předseda zahájil besedu za nepřítomnosti př. jednatele, který celý svůj referát předal př. pokladníku Maturovi.
Př.Matura přečetl směrnice došlé od ústředí, ve kterých je stanoveno množství cukru, který mohl býti zkrmen včelstvům, která zahynula. Výše přídělu je závislá od doby, ve které včelstvo padlo. Komu včelstvo zahynulo před koncem března, , je nucen všechen cukr, který měl pro toto včelstvo přidělen, vrátit. Zahynulo-li včelstvo do konce dubna, povoluje se mu pouze 1 kg. Při uhynutí do konce května, povolují se 2 kg. Ve vyjímečných případech, může spolek povoliti 3 kg. Ten, kdo bude po 15. srpnu spojovat včelstva, je nucen tento zákrok 8 dnů před provedením ohlásiti důchod. úřadu. Dále bylo přikročeno k řešení otázky, jak rozděliti cukr vrácený včelaři, kterým včelstva uhynula, mezi členy, kteří svůj stav zvýšili. Byl dán návrh, aby každý nový člen dostal přiděleno 10 kg. Ti členové, kteří do 5 včelstev, mají svůj stav zvýšen, budou bráni v úvahu dle možnosti. Návrh tento byl bez protestu přijat. Při živém zájmu bylo pak debatováno o různých poměrech při krmení, načež byla besídka ukončena.
Jiří Dubec
Zápis besídky ze dne 22.IX.40.
Př.předseda zahájil besídku a předal slovo př. jednateli. Tento oznamuje, že mluvil se synem bývalého předsedy př.Kohoutka, který je ochoten včelařskou knihovnu po svém otci, darovati spolku. Je jen zapotřebí tuto převzít, k čemuž se nabídl př. knihovník Štěpánek.
Př.Lisý sděluje dále, že ještě do konce měsíce září dostaneme příděl cukru na 1 včelstvo, který bude kostkový. Spolek má 312 členů, což jest dosud nejvyšší stav. Vrácení cukru od včelařů působilo veliké potíže, jelikož jest ve spolku ještě mnoho členů, kteří nemohou uvyknouti na plnění svých povinností vůči spolku. Po rozpravě, která se týkala různých soustav úlů se přešlo i na úlové váhy, byl dán následující návrh. Ten, kdo by si chtěl koupit vlastní váhu bude spolkem podpořen tím způsobem, že spolek váhy zakoupí a vlastník pak je během určité doby zaplatí. Způsob zaplacení byl stanoven tak, že během jednoho roku zaplatí člen 50% z celkové ceny vah a dalších 50% dále dle svých možností. Jednalo by se asi o 5 kusů vah. Návrh tento byl přijmut a vyžádáním nabídek byl jsem pověřen já sám. Dále odhlasováno, aby za obnos ve výši cca 1000 K bylo zakoupeno běžné včelařské nářadí a k nákupu byl zplnomocněn př. Čejka, Rovněž návrh, aby byla zakoupena právě vyšlá ovocnářská kniha od Dr.Dostálka byl přijat a besídka byla ukončena.
Jiří Dubec
Zápis včelařské besídky ze dne 20.10.1940.
Př.předseda zahájil besídku uvítáním všech přítomných a požádal př. jednatele o referát.
Tento sděluje, že cukr, který nám byl přidělen v množství 2 kg na 1 včelstvo, byl již až na několik jedinců odebrán. Ti, kteří neohlásili doplnění včelstev , bylo poškozeni tím, že cukr jim nebyl přidělen.Cena cukru včetně režie jest 3,78 K a spolkem byl účtován 3,90 K. Po přečtení nabídek na úlové váhy, které byly vyžádány od firem "Kamor" Úpice a Jos. Černý Velké Meziříčí, bylo odhlasováno, aby váhy byly objednány od fy "Kamor" Úpice v počtu 7 kusů a cejchované. Horáček Fr. Žďárský Boh.
Př.Kolín zaslal lístek ve kterém oznamuje vystoupení ze spolku. Př. Zahradníčkovi nebyla zaslána přihlášku na rok 1941, protože neplní žádné své povinnosti vůči spolku. Datum valné hromady bude stanoven dle toho, jak budou vydány včelařské kalendáře, což př. jednatel ještě oznámí. Př.knihovník sděluje, že vyzvedl knihy od pí.Kohoutkové po zesnulém př.Kohoutkovi. Celkem v počtu 40 knih.
Př. jednatel upozorňuje, že vyšla právě kniha př. Brennera "Včelař začátečník", k čemuž př.předseda připojuje návrh, aby každý nově přistoupivší člen byl povinen tuto knihu si zakoupiti jako zápisné. Návrh tento byl přijat. Rovněž návrh aby byl vydán knihovní seznam a pokutou 1 K potrestán každý, kdo si ponechá knihu déle než 2 měsíce, byly přijaty. Besídka pak byla ukončena. Josef Dubec
Zápis ze včelařské besídky konané 17.11.40
Př. předseda zahájil besídku a požádal o přečtení protokolu z minulé besídky. Př. jednatel referuje o došlé korespondenci z ústředí a oznamuje, že kalendáře pravděpodobně vyjdou do konce tohoto měsíce. Přišel dotazník pro přednášky , které se mají konati v příštím roce a byl vyplněn následovně: Kurs pro začátečníky , kurs racionalizační v Ohrazenicích a chovatelský. Ústředí dále oznamuje, že kdo má včelín v obvodu některého spolku, může mu býti cukr přidělen pouze tímto spolkem.
Př.Gruntorád jako pastevní referent oznamuje , že byla poptávka po svazence. Bylo proto odhlasováno, aby bylo zakoupeno 50 kg subvenčního semene svazenky. Přišel též dotazník pro objednávku akátu, javoru mléčného a jilmů. Koupíme 500 kusů javoru mléč. a 500 kusů akátů. Jívy v počtu 200 kusů budou zdarma. Lípy v počtu 30 kusů od př.Štěpánka v Rosicích n/L. odebéře př.Gruntorád a přidělí každému, kdo se přihlásí. Obnos 5,-K za kus zaplatí spolek. Při sestavování výboru na příštím rok byl dán návrh, aby tento zůstal nezměněn, což bylo odhlasováno většinou přítomných . Po rozpravě, která nastala po vyčerpání programu byla besídka ukončena.
Zapsal Jiří Dubec
Zápis besídky konané dne 22.12.1940.
Př.jednatel zahájil besídku za nepřítomnosti př. předsedy. Oznamuje, že valná hromada nebyla svolána, jelikož kalendáře z tech. důvodů nebyly dosud vydány. Včelařských potřeb a náčiní bylo objednáno za 2000 K od Medokomise. Rovněž sojové moučky , která je nám nabízena bylo objednáno 25 kg. Př. Gruntorád oznamuje, že lípy a jívy jsou již rozebrány. Př. Čejka sděluje, že máme 70 kg vosku zakoupeného à 40,- K za kg. Na základě toho bylo usneseno, aby mezistěny se prodávaly à 45,- K za kg. Osvětové komisi v Pardubicích, která nás žádá o podpoření bylo zasláno 30,- K. Brožůr "Včelař začátečník" od př. Brennera bylo objednáno 20 kusů a těšily se takovému zájmu, že byly ihned rozebrány a kupovali si je i včelaři pokročilí.
Po rozpravě, která následovala byla besídka ukončena.
Jiří Dubec
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama