Rok 1938

25. září 2007 v 23:08 | Josef Havrda
Zápis o výborové schůzi
konané dne 16.ledna 1938 v klubovně hotelu "Palace" v Pardubicích.
Schůzi zahájil o valné hromadě nově zvolený předseda přít. Pokorný za účasti 20 členů.
Bylo usneseno upomenouti členstvo, které dosud nezaslalo přihlášek k včel.spolku. Ježto by upomínky nepořádných členů musila nésti spolková pokladna, výbor se usnesl a odhlasoval, aby při každé upomínce bylo připočteno 1,50 Kč režijních výloh, každému upomínanému k tíži.
Přítel pokladník hlásí, že dosud ještě 60 členů nezaslalo členských přihlášek na r. 1938. Po 17.denní lhůtě přikročí pokladník k upomínání o ně, pokud se důvěrníci dotyčných okrsků o zaslání jich nepostarají, jak slíbili.
Někteří členové platí nejnižší pojistnou premii, jež jest obsažena v členském příspěvku, což není doporučení hodno, protože včelíny některých přátel mají několikatisícové ceny. V případě požáru by tedy obdrželi pojistné velmi nízké.
Přítel pokladník Matura učinil návrh, zda by nebylo možno při Z.Ú.V.Č. ustanovit svépomocné pojištění , namísto celkového pojištění u pojišťovny, protože požáru včelínu jest velmi málo, a placené premie na pojištění činí jen u našeho spolku dosti slušný obnos.
Přítel předseda Pokorný sděluje, že nejvyšší správní soud rozhodl, by označení prodávaného medu páskou "Zkoušeno státním výzkumným ústavem v Dole" se nedovoluje a jest zakázáno, ježto kupující by mohl býti uváděn v omyl, že med jest uvedeným ústavem skutečně zkoušen. Zákon o nekalé soutěži tak uvádí.
Byla zaslána naším spolkem přihláška do Z.(Zemského) Ústředí (pastevní odbor) o sazenice medonosných stromů a semena medonosných pícnin. Pastevní odbor nepřiděluje subvence na nákup, protože některé spolky obnos Ústředím věnovaný použily na jiné účely.
Nově zvolený jednatel přít.Lisý byl výborem pověřen, aby jednal o nákupu válc.lisu na mezistěny, prostřednictvím fy. Švarc. Snad nejlépe by se spolku líbil lis vyráběný v Rusku tov. Lomakin, pokud tento by byl stejné kvality s válc. lisy, již u nás používanými a pakli by cenové rozpětí nebylo snad veliké.
Jako hlavní bod bylo přikročeno k volbě funkcionářů. Přít.předseda Pokorný, jako bývalý dlouholetý jednatel navrhuje přít.Lisého, s kterým již dříve věc ujednal a který se také nejlépe hodí. Návrh jeho byl jednohlasně výborem schválen a přít.Lisý jednatelem zvolen; následkem služebního zaneprázdnění přítomen nebyl.
Pokladníkem zvolen byl dosavadní pokladník př.Matura. Hospodářem byl zvolen, přít.Ryba pro nářadí a příslušenství, přít. Kalaš sklad lahví. Knihovníkem zvolen byl přítomný př. Štěpánek z Barchova. Místopředseda př.Zíka navrhuje pojištění naší spolkové knihovny, ježto tato obsahuje velmi cenné svazky z oboru ovocnictví, kromě knih včelařských. Knihovník dle seznamu ocení knihovnu, která se pojistí, což bylo schváleno. Bylo usneseno knihovnu přenésti do vhodnější místnosti, ježto ve vrátnici jest na nepříhodném místě.
Přijmuti a doporučeni vesměs důvěrníky a přítomnými členy, byli následující noví členové:
Tomáš Beránek, štábní strážmistr z Trnové
Jos. Beneš, rolní ze Dřítče
Jan Horáček rolník v Sezemicích
Václav Jindra učitel v Rosicích
Jaroslav Parkán kovář v Měticích
Josef Ryba řídící učitel v Rokytně
František Štěpánek rolník v Němčicích
Josef Bodlák stroj.zámečník ve Staročernsku
Eduard Drajer zaměstnance Explosie v Rosicích
Košťál zámečník v Srchu
Stanislav Suchánek v Moravanech
Karel Kercl rolník ve Veské
Jos. Štěpánek strojvedoucí v Pardubicích-Přerovská
Josef Lát tovární dělník v Čivicích
Na upozornění př.Jiroutka ze Svítkova (nepřítomného), že včel.spolek postrádá označení (firmu), bylo usneseno a odhlasováno, nechat zhotovit přiměřenou tabulku s jménem spolku , která se umístí na viditelném místě u vchodu do spolkových místností. Kromě toho bylo usneseno, diplom obdržený od Z.Ú.V.Č. za činnost spolku našeho, nechati zarámovati a zasklíti a pak vyvěsiti v naší spolkové místnosti.
V roce 1938, bude pořádána výstava zemědělských plodin a ovoce v Pardubicích. Náš včelař. spolek byl též na spoluúčast přizván. Bylo usneseno získati, co největší množství výstavních včelařských jak výrobků, tak i pomůcek a předmětů týkajících se včelařství. Aby výstava setkala se se zdarem, bude nutno požádati širší okolí a spolky o účast, případně celou župu a oblast východ. Čech.
O zdar výstavy, pak o vystavování, musí se přičiniti každý jednotlivý člen. zapsal Frant. Náhlík
Dodatek: Bylo usneseno, by knihovník sledoval včel.Knihy a brožury, vycházející a pokud tyto nejsou v knihovně, by jich objednal.
Zápis o výborové schůzi konané
20.února 1938 v klubovně hotelu "Palace".
Schůzi zahájil předseda Pokorný za přítomnosti 24 členů. Bylo definitivně schváleno výborem, koupě válcového lisu na mezistěny a vařáku s přímým topením. Jednatel př.Lisý byl zplnomocněn výborem, aby v Praze s medokomisí sjednal cenu lisu a vařáku a objednal je.
Na výrobu mezistěn se přihlásili př.Čejka a př.Andrle. Při též schůzi se př.Andrle, od výroby vzdal ve prospěch př.Čejky.
Cenu za výrobu a vyvařování voští nám př.Čejka určí sám.
Dále bylo nabízeno,pokud zásoba stačí, semeno svazenky,,ligrusu a jetelovin.
Přítel předseda a jednatel žádá všechny důvěrníky, aby ve svých obcích to oznámili členům.
Tím byla schůze ukončena. Zapsal J.Čejka
Zápis o výborové schůzi konané dne 2.března 1938.
Schůze byla zahájena předsedou Pokorným za přítomnosti 32 členů.
Jednohlasně byl schválen účet za vařák a poukázán k výplatě.
Odhlasováno prodání dvou vařáků a to značky "Švarc" se slevou 50%, značky "Vítěz" se slevou 30%.
O koupi jednoho vařáku se přihlásil př.Mlateček ze Sezemic.
Přítel Lisý byl pověřen úkolem zjistit u Ústředí, zda podléhá výroba mezistěn nějakým poplatkům.
Rozdáno bylo z větší části členům semeno ligrusu, svazenky, bílého jetele a švejďáku. Předseda pastevního odboru př.Růža žádá, aby v příští valné hromadě členové sdělili, jak se osvědčil ligrus a svazenka po stránce hospodářské i včelařské.
Po poučné debatě byla schůze skončena.
zapsal Čejka
Zápis o výborové schůzi konané dne 24.dubna 1938
Schůzi zahájil jednatel př.Lisý za přítomnosti 19 členů. Přečetl dopis od př. předsedy Pokorného, jež se omlouvá pro nemoc. Žádá výbor aby vzal na vědomí, žen se nebude moci zúčastnit žádné práce pro včelařskou výstavu, jelikož je vážně nemocen. Semeno ligrusu, svazenky a jetelovin bylo rozebráno.
Dále bylo schváleno dáti 8 kg medu do hospodářského družstva za uskladnění a rozdělení cukru včelařům Med dodá př.Pokorný po 10,- Kč u 1 kg. Nově byla zařazená kniha Vaňkova "Třešeň".
V měsíci červnu místo besídky je navržena schůze v Čivicích.
Př.Čejka má zakoupiti potřebné věci k válcovému lisu a účet předati pokladníkovi. K závěru mluvil př.Lisý o stavbě cukrovaru na Slovensku a valné hromadě ZUVČ. Též zápis o poslední schůzi byl schválena podepsán, Čejka Jaroslav
Ověřili František Libich
Ant.Kysela
Zápis o schůzi konané 17.července 1938 v Opatovicích.
Schůzi zahájil př.Matura za přítomných 15 členů, což je na tak velký spolek , který čítá 275 členů málo.
Projednalo se, by pokladník objednal láhve na med. A sice 500 kusů na povázání a 500 kusů bojolek na 1 kg. Dále jednáno bylo o daru na obranu státu a sjednáno, aby každý člen dal 10 haléřů z 1 kg cukru, což jest asi 2300 Kč. Přítel Libich navrhuje, by spolek doplnil částku na 3000 Kč a výbor jednohlasně tento návrh schválil. Potom si členové prohlédli ústav chovanců v Opatovicích, čímž byla schůze ukončena.
Zapsal Čejka
Ověřili: podpis nečitelný a Josef Komárek
Zápis o výborové schůzi konané 21.srpna 1938.
Schůzi zahájil př.Zíka za přítomných 25 členů.
Přečetl nabídku Medokomise jež nabízí za med Firma Praha 11,- Kč. Což jest velmi málo a navrhuje svolat Župní schůzi za účelem stanovení ceny medu.
Dále předané ke schválení dvě brožury a to Pacův "Památník" a "Včelařovo pastevnictví", usneseno. Pacův "Památník" vrátit , "Včelařovo pastevnictví" koupit.
Pokladní zpráva po propočítání lahví na med, aby spolek nemusel doplácet , by tála na povázání 1,60 Kč 1 kg a 2,20 Kč Boyol. Což výbor schválil.
Pokladník hlásí že na obranu státu bylo poukázáno 3000 Kč.
Cenné papíry uloženy v městské spořitelně za 5000,-Kč.
Odhlasován účet 145,- Kč př.Komárkovi za dodané plechové věci k lisu.
Navržena mimořádná schůze za účelem výstavy 11. září. Tím byla schůze skončena.
Zápis o výborové schůzi konané dne 20.listopadu 1938 v rámci přednášky prof. Šístka "Včelí pastva".
Schůzi zahájil př.předseda Pokorný, jenž po těžké nemoci se opět mezi nás vrátil.
Jednatel si stěžuje na nezájem členů ohledně stromků pro pastvu včel, ačkoliv poslal 65 dopisů členům, obdržel pouze 12 odpovědí a uvádí, že takovéto jednání členů se ho nemile dotýká.
Pokladník Matura navrhuje darování medu za částku 200 Kč, pro uprchlíky.
Výbor schvaluje tento dar. Med dodá př.Kovář. Ohledně milodarů, jenž se každoročně vyplácejí, ponechá na rozhodnutí pokladníka.
O valné hromadě byla rozvinuta debata a navrženi tito kandidáti. Přítel Pokorný předseda, místopředseda Zíka, jednatel Lisý a pokladník Matura. Tím byla schůze skončena.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama