Rok 1936

25. září 2007 v 23:05 | Josef Havrda
Zápis o 2. výborové schůzi, konané dne 19.ledna 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahajuje př.místopředseda př.Zíka za onemocnělého př.předsedu.
Zpráva jednatele: Př. předseda se dopisem omlouvá, že se pro nemoc nemůže zúčastnit besídky a zároveň se z téhož důvodu vzdává funkce referenta chov.odboru, delegáta do župní schůze a do valné hromady ústředí. Referát chov. odboru převezme př. Lisý, jehož funkci ref.osvětového převezme př.Zíka, který rovněž převezme funkci delegáta do župy a ústředí za př.předsedu.
Čten přípis včel. spolku z Ml.Boleslavi, který nesouhlasí s nynějším ústředím v Praze. Přípis podrobně probrán a shledáno, že některé výtky na ústředí pocházejí z neznalosti věci, některé jsou však plně oprávněné a možno s nimi souhlasit. Vzat na vědomí přípis racionálního odboru o zřízení župní pozorovací stanice. Oznámeni referenti pro zahraniční literaturu př.Lisý a Malý. Schváleno další odebírání časopisů Včelařský obzor a Včelařská tribuna.
Bude žádáno na členstvu z Opatovic zaplacení příspěvku 160,- Kč za dodaný vařák na vosk.
Vzato na vědomí oznámení př.Matury, že byla zaslána redakci Čes.včelaře zpráva o valné hromadě k uveřejnění.
Schválen návrh př.Lisého, aby zřízení spolkového včelínu a spolkové chovatelské stanice bylo prozatím odsunuto a aby se zřídilo chovatelské území.
Schváleno zakoupení chovatelského nářadí. K rozhojnění včelí pastvy bude zakoupeno: svazenka, Ligrus, bílý jetel, akáty, javory a lípy, které se rozdají zdarma členům. K úhradě použije se částky, ponechané spolku z přeplatků za cukr z roku 1935. Celá částka se ovšem rozdělí na několik let.
Budou pořádány dva chovatelské kursy, jeden v Pardubicích a druhý v Čáslavi za vedení př.Baťhy z ústředí.
Choroby včel bude nutno hlásiti okresnímu úřadu zvěrolékařem, jemuž bude při prohlídce assistovat buď př.Lisý, nebo př.Pokorný, který za tím účelem navštíví kurs včelích chorob ve státním ústavu v Dole.
Př.Štěpánek se uvolil vypěstovat na své zahradě ze semen akáty, javory a pajasany. Semeny a režijní výlohy uhradí spolek.
Zapsal: O.Matura Ověřili F.Kohoutek, Ryba, Zíka
Zápis o 3. výborové schůzi, konané 16.února 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahajuje př.předseda Kohoutek za účasti 15ti členů.
Protokol z minulé schůze schválen. Došlé 2 výtisky něm. časopisu "Der deutsche Imkei" předány př.Malému, referentu pro cizí literaturu.
Došlo již několik přihlášek o medonosné keře a stromy. S objednávkou bude posečkáno do konce února.
Schválen návrh př. jednatele, aby se spolek stal členem nového družstva pro zpeněžení medu "Medokomise" s jedním podílem 50,-Kč a zápisným 25,-Kč.
Schválen návrh př.jednatele, aby se z dotace 2000,- Kč odsouhlasené valnou hromadou koupila jedna váha pro referenta pastevního odboru př.Růžu.
Redakce "Čes.včelaře" oznamuje, že první a druhé číslo časopisu bude členům zasláno najednou v nejbližších dnech.
Čten přípis včel. spolku pro Bunardice a okolí (u Tábora), který nesouhlasí s nynějším vedením v ústředí v Praze, a žádá zvolení nových osob.
Schváleno zakoupení 20ti výtisků knihy "O svazence", od prof. Pokorného, která se půjčí rolníkům, členům z nejpočetnějších okrsků.
Schváleno zakoupení spisku ""Čejkův ůl" od př.Čejky, lesního rady v.v. pro knihovnu. Cena 6,- Kč.
Spolku "Český slepecký tisk" odsouhlasen dar 10,- Kč.
Př. místopředseda Zíka referuje o župní schůzi, konané dne 9. února t.r. v Hlinsku v Č. Za ústředí byl přítomen př.Jakš st., místopředseda ústředí. Na schůzi o schodku v Medokomisi, o přídělu župních vah ,atd.
Př. jednatel oznamuje, že v Pardubicích bude pořádáno filmové představení o chovu matek př.Baťhou, k němuž budou pozvány všechny spolky župy.
Rozdělení nezdaněného cukru na rok 1936 obstará opět Rolnické družstvo v Pardubicích.
Zapsal: O.Matura ; Ověřili: Adolf Mlateček, Zíka
Zápis o 4. výborové schůzi, konané 22.března 1936 u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil př.předseda za účasti 14ti členů. Protokol z minulé výborové byl po přečtení schválen.
Zpráva jednatele: Př. jednatel předčítá rozvrh o přídělu medonosných stromů jednotlivým okrskům; cena jich spolu s dovozným činí 1215,-Kč a byla jednomyslně schválena.
Přijat návrh, aby byla ustavena dozorčí komise, která se během roku přesvědčí, zda jsou medonosné stromy správně a účelně vysazeny. Pro Rosice n/L a Rybitví zvolen př.Pokorný, pro Ždánice , Opatovice n/L a Dolany př.Zíka, pro Ohrazenice př.Kohoutek, Zástavu, Sezemice, Lány u Dašic, a okolní obce př.Mlateček, pro Moravany a Dašice př.Trávníček, pro Čivice př.Štěpánek, pro Barchov př.Čejka a pro N.Jesenčany a Ostřešany př.Kovář. Do jedné z podzimních výborových schůzí si tito přátelé připraví referáty o stavu stromů. Na valné hromadě bude přednesen posudek společný. Pro rozhojnění včelí pastvy bude zakoupeno 25 až 30 kg svazenkového semene od př.Komárka z Koloděj, Semeno bude členům prodáno aneb rozdáno zdarma, ovšem s podmínkou, že množství darovaného semene vrátí z vlastní sklizně.
Zakoupen pro knihovnu spisek J.Vrbky "Umělé rojení a přidání matek" za 5,- Kč, spisek "Lidový chov matek" od Eichmana za 3,- Kč, spisek "Včelařova dílna" od Brenera za5,- Kč.
Spolek objedná 50 kg mezistěn, které rozprodá členům.
Včel. spolku v Domažlicích bude zaslán pozdravný přípis k 50tiletému trvání.
Správci rolnického družstva odsouhlasen dar 5 kg medu, který dodá spolku př.Mlateček za 12,-Kč za 1 kg.
Př.Čejka podává zprávu o "Čejkově úlu", který je praktický a účelný.
Za členy se hlásí: Václav Koubek obuvník ze Sezemic a Frant.Loskot, rolník z Mnětic. Doporučuje př.Mlateček. Přijetí schváleno.
Zpráva př.předsedy o exkursi do Staročenska. Exkurse se ještě zúčastnili př.Pokorný a př.Lisý. Podle úsudku zúčastněných je Staročensko pro zřízení spolkové stanice výhodné. S př.Desenským, na jehož pozemku bude stanice zřízena, bude sjednána smlouva prozatím na 1 rok za roční poplatek 150,-Kč. Drobná vydání na prozatímní úpravu stanice schválena.
Po přednášce př.Baťhy o chovu matek bude pamatováno na to, aby se provedl soupis objednávek o matičky z naší spolkové stanice.
Př.Zíka daruje spolku chovné klícky na matky a klícky pro přidávání matek.
Stanoven program schůzek na okrscích: V dubnu v Sezemicích, v květnu přednáška př.Baťhy v Pardubicích, v červnu v Čivicích (pastevní), v červenci ve Staročensku kurs pro začátečníky, v srpnu v Čeperce na včelíně př.Morávka a v září v Pardubicích kurs pletení rohoží.
Zapsal O.Matura Ověřovatelé Adolf Mlateček
František Kubizňák
Zápis o 5. výborové schůzi, konané 26./4. 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahájil př. místopř. Zíka za účasti 11ti členů. Přátelé Pokorný, Lisý a Čejka referují o mimořádné valné hromadě ZÚV v Praze.
Př. Ryby si stěžuje, že se spolkovým vařákem zachází nešetrně a že vařák půjčený do Dašic byl vrácen poškozený. Usneseno, aby při pořádaném kursu pletení rohoží, byl předveden vařák na vosk v praxi.
Přednáška př.Baťhy s filmem, stanovena na 21. červen t.r.
Za semeno svazenky zaplaceno 270,- Kč. Medonosné stromoví rozdáno podle vytčeného programu až na 96 pajasanů, které byly zaškolkovány v Ohrazenicích u př.jednatele.
Schváleno vydání 302,-Kč na zřízení podstavců pod úly a zřízení krytu pro úlovou váhu, jež dodal př.Čejka (Spolková stanice ve Staročensku).
Pro knihovnu budou zakoupeny 2 spisky od Ing. C. Strýčka.
Př.Mlateček převezme všechen vosk od spolku, který byl přijat výměnou za mezistěny. Stanovena cena 15,- Kč za 1 kg vosku.
Př.Malý z Rosic přehlédne všechny spolkové vařáky a podá o jejich stavu zprávu.
Příští schůze se koná 24./5. 1936.
Zapsal O.Matura
Zápis o 6. výborové schůzi, konané dne 24.května 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahájil př.předseda Kohoutek za účasti 12ti členů.
Zpráva jednatele: Mezistěny dodané Drem Hromeňukem (25kg) přijdou po připočtení dovozného, na 23,- Kč za 1 kg. Přijat návrh, aby se prodávaly členům za 22,- Kč za 1 kg. Ztráta 25,- Kč je hražena z výnosu prodaných mezistěn loni. Bude objednáno ještě 50 kg mezistěn od Halady Oldřicha z Černínska. Letáky o svazence budou rozdány i rolníkům nevčelařům. O pojištění cukru , po dobu jeho uložení v rolnickém družstvu, bude rozhodnuto v příští schůzi po informaci př. jednatele u roln. družstva a několika pojišťoven. Semena hulevníku má př. jednatel zdarma k rozdání. Vycházka do Čivic na ligens stanovena na 31./5. 1936 odpoledne. Sraz na silnici u Kokešova ve 14 hodin. Dne 7.6. t.r. koná se přednáška v Sezemicích . Besídka se dne 21. června nebude odbývati. Na 28./6.1936 proponována přednáška př.Baťhy s doprovodem filmu o plemenném chovu matek.
Zpráva pokladníka: Odsouhlaseny účty na valnou hromadu Z.Ú.Vč. v Praze, 60,-. Kč. Zakoupeno razítko pro pokladníka za 14,- Kč. Půjčka práce na 1000,- Kč bude unifikována. Př.Kotek bude upomenut, aby do 8 dnů zaplatil dluh 152,40 Kč a 72,- Kč. Př. Kšír bude rovněž upomenut o zaplacení zbytku dluhu za rok 1935 za částku 160,- Kč za vařák na vosk.
Př.předseda referuje o průběhu valné hromady Z.Ú.Vč. v Praze.
Zapsal O.Matura
Zápis o 7.výborové schůzi konané dne 21.června 1936 v restauraci u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahájil př.předseda za účasti 8mi členů. Odpověď př. Kšíra a Kotka na upomínky předána př.Zíkovi a př.jednateli a pokladníku k vyšetření.
Přijat návrh přítele Čejky, aby spolek upsal ze svého jmění na půjčku obrany státu nominále 3000,- Kč. Provedením pověřen př.pokladník.
Z.Ú.Vč. v Praze zaslalo tištěné přihlášky na nezdaněný cukr.
Z.Ú.Vč. v Praze vydalo nové odznaky pro členy, kus za 1,- Kč. Budou prodány na valné hromadě.
Z.Ú.Vč. v Praze žádá, aby spolek zaslal do 1./11.1936 připomínky k návrhu stanov spolkových, který byl uveřejněn v "přehledu".
Nezdaněný cukr musí být zaplacen před odběrem. Skladník v družstvu bude žádat při odběru stvrzenku.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi, konané dne 20. září v restauraci u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil př.místopř. Zíka za účasti 17ti členů.
Zpráva jednatele: Členský příspěvek na rok 1937 stanoven na 25,- Kč (20,- Kč pro Z.Ú.Vč., 2,- Kč pro spolek, 2,- Kč kalendář, 1,- Kč odznak.). Za 2,- Kč je kalendář velký, kalendář malý je zdarma. Z.Ú.Vč. v Praze projednává návrh, aby se noví členové přijímali jen do konce března každého roku. Doporučuje se. Př.jednatel si stěžuje na některé členy, kteří přes upomenutí nezaplatili cukr.
Na to př.Morávek z Hradce, učitel včelařství přednášel o zazimování včel a o medu. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Př.Dvořáček navrhuje, při debatě o prodeji medu, aby se na útraty ústředí nechaly vytisknout propagační letáčky, které by včelaři rozdávali při koupi medu. Schváleno.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi, konané dne 18.října 1936 v restauraci u Zlaté štiky.
Schůzi zahajuje př.jednatel Pokorný za účasti 6ti členů.
Zpráva jednatele: Čten seznam členů, kteří zdaňují cukr. Př.Pleskot prodal spolku 25 kg svazenky po 9,-. Kč. Nákup schválen. Čten přípis Z.Ú.Vč. o pořádání kursu pro pokročilé včelaře.
Čten přípis Z.Ú.Vč. o novém rozdělení žup. Naše župa jež ponese jméno po zasloužilém včelaři př.Tůmovi, bude slučovati m.j. spolky v Pardubicích, v Hradci Králové, v Jaroměři, Hronově, v Nasavrkách atd. Celkem bude v Čechách 17 žup. Rozsah a druh přednášek předurčený na rok 1937 a zaslaný Z.Ú.Vč. bude asi tento: 1.)Jednodenní přednáška pro začátečníky na včelíně př.Všetečky v Sezemicích (př.Lisý), 2.) Chov matek po tři neděle za sebou na včelíně př.Kohoutka v Trnové (př.Lisý), 3.) Kurs pastevní (př.Šístek), 4.) Všeobecná prakse na včelíně př.Morávka v Čeperce (př.Morávek).
Z.Ú.Vč. zaslalo velké a malé kalendáře a odznaky.
Zpráva pokladníka: Cukr na rok 1936, až na jeden případ, zaplacen. Př. Kšír, který dluží 200,- Kč za cukr z roku 1935, bude naposledy upomenut, aby zaplatil cukr do valné hromady.
Zapsal O.Matura
Dodatek:
Zakoupeno pro knihovnu : "Včelí matička a její spolupracovnice" (za 8,- Kč). Měchna "Medonosné a pylodárné dřeviny (za 5,40 Kč). Dary: Slepecké sdružení, Praha 10,- Kč, Váleční poškozenci v Praze 10,- Kč. Př.Matura se sám přihlašuje, že zaplatí jeden podstavec pod včelíny, zakoupený při zřízení chov. stanice ve Staročensku. Vzato na vědomí.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi konané dne 22.listopadu 1936 u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil místopředseda př.Zíka za účasti 18členů.
Zpráva jednatele: V únoru 1937 bude pořádán kurs medového pečiva spolu s odborem pro zájmy venkovských žen. Z.Ú.Vč. oznamuje pořádání kursu pro pokročilé včelaře.
Z.Ú.Vč. oznamuje seznam spolků nové župy Thůmovy. Bude míti celkem 23 spolky a 2060 členů. Debatováno o návrhu na funkcionáře nové župy, jejíž předporada se koná 29. listopadu 1936 v Hradci Králové (hotel Avion). Usneseno, aby o kandidátce se dorozuměli delegáti bývalé VI. župy na poradě před zahájením župní schůze. Usneseno, aby se valná hromada spolku konala 13. prosince 1936 v 8 hodin dopoledne u Zlaté štiky- Program: 1.) Zahájení, 2.) Protokol z minulé valné hromady, 3.) Zprávy funkcionářů, 4.) Výše čl. příspěvku a cena cukru., 5.) Volby, 6.) Volné návrhy.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi konané 20.XII. 1936
Nepřítomnost svou omlouvá onemocněním místopř. V.Zíka. Přítomno 14 členů
Usneseno pro r. 1937 nekupovati sazenice medonosných stromů a keřů, ale jen semena pícnin - svazenky, ligrusu atd. v množství dle přihlášek. Jednateli uloženo, aby vyjednal dopisem s př. Dr.Jaroslavem Svobodou, by v kursu o zužitkování medu v domácnosti přednášel o výrobě vín medových a likérů a dohodl se s ním o datu kursu. Podobně vše potřebné projedná s učit. pečení med. pečiva sl. Pavlíkovou a Odborem zájmy venkovských žen v Pardubicích.
Př. Lisý projedná s Ústředním odborem pro plemen. chov konání třídenního chovatelského kursu. Usneseno rozšířiti program spolk. činnosti o člen. schůzi s přednáškou z oboru pastevního.
Dále usneseno v příštím roce zakoupiti pro knihovnu všechny české spisy včelařské, které vyjdou a všechny nevázané knihy dáti svázati.
Po té provedena rozprava o koupi spolkového domku s vhodným pozemkem. Umístilo by se tam včelařské museum, spolkový včelín, po případě i oplozovací stanice. Bylo by možné pořádati zde praktické kursy a schůze. Získají se všestranné informace a pak teprve možno přijít s návrhem valné hromadě. Tím skončeno.
Zapsal K.Pokorný Ověřovatelé: Jos.Šafka
Z.Balada
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Petr Toman Petr Toman | E-mail | 16. února 2008 v 12:03 | Reagovat

Chtěl bych vědět na který den připadá

13.únor 1936

2 SergiooW SergiooW | E-mail | 16. ledna 2017 v 17:55 | Reagovat

I found this page on 18th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama