Rok 1935

25. září 2007 v 23:03 | Josef Havrda
Zápis z výborové schůze konané dne 20.ledna 1935 v hotelu u Zlaté štiky za účasti 25-ti členů
První bod programu je volba jednatele a pokladníka. Jednomyslně zvolen jednatelem př.Pokorný a pokladníkem př.Skočdopole.
Zpráva jednatele stran těch, kteří dosud nezaplatili členských příspěvků, usneseno postupovati podle rozhodnutí ze 26.valné hromady z r.1933.
Schváleno, aby cena 4 úlů , prodaných při výstavce na valné hromadě 16./12. 34 byla snížena o dovozné, jež by spolek musel hraditi při odeslání firmám.
Stanoveno odebírání včel. časopisů na rok 1935: Český včelař, Včelařské rozhledy, Moravská včela, Včelařský obzor a Slovenská včela. Doporučeno, aby mimo literatury o včele byly zakoupeny knihy zahradnické, kterých bude prozatím zakoupeno 5 svazků. Př.Knihovník objedná 10 výtisků knihy př. Baťky "Z chovatelské teorie a prakse" a 5 výtisků knihy př.Jakše "Včelařova říkanka".
Kurs pro začátečníky povede př.Lisý. První přednáška př. Dra Schönfelda na téma " O racionalisaci včelařství na podkladě výzkumů" bude konána dne 17.března 1935. Druhá přednáška př.učitele včelařství F.Morávka z Hradce Králové bude konána v Čeperce na jeho včelíně. Začátek kursu stanoven na květen 1935.
Dne 12.,13., 14. července t.r. pořádá prof.Šístek na svém včelíně ve Ctětíně u Nasavrk kurs pěstění medonosných rostlin. Za spolek bude vyslán př.Růža jako referent pastevního odboru. Kdo se z přátel hodlá zúčastnit dobrovolně, přihlas se u př.jednatele.
Schváleno, aby od př.Šístka bylo objednáno asi 70 kusů pajasanů po 4,- Kč. Polovinu kupní ceny bude hradit spolek.
Seznam inventáře předán př.Rybovi. Př.Tlustý bude požádán, aby chce-li zaplatil spolku přiměřenou náhradu za u něho uložený spolkový vařák na vosk. Přítel jednatel navrhuje, aby se z každoročního přebytku zakupovaly vařáky na vosk, které budou podle možnosti přiděleny těm členům, kteří o příděl požádají. Bude zpracován a natištěn půjčovní řád a návod k upotřebení. Bude přísně dbáno, aby se s vařáky zacházelo pečlivě. Každé poškození musí být škůdcem nahraženo. Budou kupovány vařáky "Vítěz". Prozatím budou zakoupeny 3 vařáky.
Přijat návrh, aby se správci rol. družstva dalo 5 kg medu za ochotu při rozdělování cukru. Reklamní tabulky na prodej medu zakoupí do zásoby spolek, který je pak členům rozprodá. Odsouhlasena podpora 10,-Kč ústředí včel. matek. Výborové schůze budou opět konány každou první neděli po 15. v měsíci, odpoledne , ale ve 2 hodiny.
O Matura - zapisovatel Ověřovatelé: Horáček, Poláček
Zápis o výborové schůzi konané 17.II.1935
Po schválení protokolu o předešlé výborové schůzi usneseno na základě zprávy př.pokladníka o stavu financí, zakoupiti vařáky vosku "Vítěz" jen dva, takže spolek bude míti čtyři vařáky. Dosavadní zůstanou i nadále u př.Ryby v Pardubicích a u př. Mlatečka v Sezemicích. Nové pak u př. Kšíra v Opatovicích a i př. Malého v Rosicích n./L. Schválen řád půjčovací.
Schváleno zaplatiti př. Malému v Rosicích úpravu vařáku k přenášení.
Usneseno zakoupiti pro spolk. knihovnu spis Ing. K.Kamenického "Výběr tržních odrůd ovocných" a německý spis Dr.Zander "Nemoci dospělých včel" za 48,-Kč.
Schváleno zakoupiti a členům za poloviční cenu přenechati vysoké akáty v množství dle přihlášek.
Příští přednáškovou členskou schůzi s přednáškou doc.Dra Schönfelda a s promítáním diapozitivů usneseno konati v bio Sport a jednateli uloženo propůjčení této místnosti a operatéra projednati.
Zapsal: K.Pokorný Ověřovatelé: O.Matura, Malý Josef
Zápis z členské schůze, spojené s přednáškou Dra Schönfelda, konané dne 17.března 1935 v biografu "Sport" hotelu Grand v Pardubicích za účasti 81 člena.
Za nepřítomného př. předsedu zahajuje schůzi př. místopředseda Kohoutek. Na programu je zdanění včelařství a přednáška Dra.A. Schönfelda o racionalizaci včelařství na podkladě výzkumů s promítáním diapositivů.
Zpráva př.jednatele Pokorného o zdanění včelařství. Berní správy byly vyzvány, aby sepsaly počet včelařů a včelstev. Zdanění daní obratovou, výdělkovou a důchodovou má se vztahovati na včelaře vlastnící víc než 10 včelstev. Takoví včelaři budou vyzváni berní správou, aby učinili přiznání k jehož vyplnění budou jim dány spolkem směrnice.
Př.jednatel upozorňuje, že dnes tj. 17./3.35 je poslední den k přihlášce o akáty a pajasany.
Přidělení 4 spolkových vařáků na vosk provedeno takto: 1.) Pro Pardubice a západní část za Labem vařák u př.Ryby; 2.) Pro Sezemice a Moravany vařák u př.Mlatečka; 3.) Pro Opatovice po nejsevernější část vařák u př.Kšíra; 4.) Pro Rosice vařák u př.Malého. Na každý vařák připadá asi 70 až 80 členů. Další vařáky nebudou prozatím kupovány. Pro půjčování budou zavedeny lístky s ponaučením na zadní straně.
Přednáška Dra A.Schönfelda byla velmi pěkná, podaná pokud možnou prostou formou a byla přijata tak četným, členstvem s porozuměním a souhlasem.
Zapsal! O.Matura Ověřovatelé F.Kohoutek, Pokorný
Zápis z výborové schůze, konané v hotelu u Zlaté Štiky dne 21.dubna 1935 za účasti 5ti členů(4 členů výboru).
Zpráva př.jednatele Pokorného : Žádosti spolku "Česká Vídeň" o příspěvek vyhověno a darováno 10,- Kč. Ústředí poslalo župě 2 kg Žofkova jetele. 1 kg bude zaset v oblasti našeho spolku, což obstará př.Růža.
Pro knihovnu zakoupeny 2 výtisky od Ing.C. Strýčka: Jak včelařit bez cukru.
Zapsal:O.Matura Ověřovatelé:Pokorný, Kohoutek
Zápis o výborové schůzi, konané 22.září 1935.
Usneseno zakoupiti pro knihovnu Zanderův spis "Die Zucht der Biene", dále dílo J.Vaňka:"Lidová pomologie" v šesti dílech. Schváleno odebírati pro spolek časopis "Včelař". Schválen návrh př.Lisého konati 10.listop. t.r. v Pardubicích členskou schůzi s přednáškou př.Lisého "Život a funkce včel" a ukázkou př.Čejky z Čivic sbíjení a drátkování rámků. Tato schůze bude doplňkem kursu pro začátečníky, jenž pro nepřízeň počasí byl velmi slabě navštíven.
Usneseno dále vyslati zástupce spolku do schůzí Okrašlovacího spolku v Pardubicích, aby působil k tomu, by vysazovány byly medonosné stromy a keře.
Zapsal:K.Pokorný Ověřovatelé: O.Matura, Malý Josef
Zápis o výborové schůzi, konané 20.října 1935
ve spolkové místnosti u Zlaté štiky v Pardubicích.
Vzato na vědomí snížení ceny cukru přiděleného v roce 1935 o 10 haléřů na 1 kg. Vrácení přeplatků, vzniklých tímto snížením, ponecháno k rozhodnutí valné hromadě. Odsouhlasena odměna 200,-Kč skladníkovi a 5 kg medu správci rolnického družstva v Pardubicích za rozdělení cukerního přídělu na rok 1935.
Zapsal:O.Matura Ověřovatel:F.Kohoutek - místopředseda
Zápis z výborové schůze konané dne 17.listopadu 1935 ve spolkové místnosti u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schváleno, aby byl valné hromadě podán návrh na zřízení vzorného spolkového včelínu na pozemcích pardubického okresu ve Stéblové. Na tomto včelínu by byl zaveden chov ušlechtilých matiček. Informace u okresu zařídí př.Pokorný. Podrobný výklad o zřízení vzorného včelínu přednese na valné hromadě př. Lisý. Povolen příspěvek pro hluchoněmé ženy a dívky v Krči 10,-Kč, a Jedličkovu ústavu pro zmrzačelé v Praze 10,-Kč. Zaslán příspěvek místnímu školnímu výboru 10,-Kč a pohořelému včelaři ? 50,- Kč. Schválena koupě tří zahradnických knih od arch. Vaňka z Chrudimi při návštěvě ovocnářského kurzu.
Př.Kalvach z Moravan žádá, aby spolek objednal. Bude-li více přihlášek, bude navrženo valné hromadě zakoupení semena bílého jetele a jeho přenechání členstvu se slevou. Spolkový stánek ne prodej medu, složený t.č. u zemřelého př.Kubánka, bude uložen u př.Ryby.
Ve Východočeském republikánu, krajského týdeníku agrární strany v Pardubicích, jsou někdy uveřejňovány ve včelařské hlídce neodborné články. Redakce bude požádána, aby ony články byly před otištěním zaslány k opravě př.Lisému. Od 1. ledna 1936 bude tento časopis pro př.Lisého předplacen.
Přijat návrh př.Pokorného, aby se valná hromada konala dne 22.prosince 1935. Schválen program: 1.) Zahájení 2.) Čtení protokolu z minulé valné hromady 3.) Zprávy funkcionářů 4.) Přednáška učitele včelařství př.Lisého o významu organizace a činnost organizovaných včelařů 5.) Volby 6.) Volné návrhy.
Náměty pro valnou hromadu: 1.) Zřízení vzorného včelínu 2.) Spolkové přednášky ve všech okrscích spolku s přístupem nečlenů 3.) Pořádání kursu chovu matiček 4.) Pořádání kursu šití slaměných rohoží.
Zapsal O.Matura Ověřil F.Kohoutek - místopředseda
Doplněk:
5.) Opakování kursu pro začátečníky 6.) Praktický kurs o řezu ovocného stromoví u arch.Vaňka v Chrudimi 7.) Vycházka do Čivic k referentu pro včelí pastvu př.Růžovi.
Zapsal O.Matura Ověřil F.Kohoutek - místopředseda
Zápis výborové schůzi konané dne 15. prosince 1935 ve spolkové místnosti u zlaté štiky v Pardubicích.
Schváleny vánoční dary Českému srdci v Praze 10,-Kč, České Vídni 10,- Kč a Klárově ústavu slepců V Praze 10,- Kč.
Přijat návrh př.Lisého, aby se na podzim roku 1936 konala přednáška Dra Svobody o přípravě ovocných vín. Výborová schůze navrhne valné hromadě, aby volba výboru byla provedena tak, aby každý okrsek navrhl svého zástupce do výboru a při větším počtu členstva tolik zástupců, kolikrát pět členů čítá. Směrnice pro tuto volbu vypracuje pro valnou hromadu př.jednatel Pokorný.
Připraveny návrhy na volbu funkcionářů v příštím roce, které odstupující výbor doporučí výbor valné hromadě.
Valné hromadě bude doporučen návrh na zřízení spolkového včelína a stanice pro plemenný chov matiček s dotací 2000,- Kč pro rok 1936.
Vzato na vědomí zřízení "Medokomise nákupního, prodejního, výrobního a spotřebního družstva z. s.s r.o. v Praze. Doporučeno členům aby se stali členy s podílem 50,-Kč a se zápisným 25,-Kč.
Do okrašlovacího spolku v Pardubicích bude kooptován jeden člen.
Zapsal O.Matura Ověřovatelé: F.Kohoutek, místopředs.
Pokorný
Zápis o první výborové schůzi konané dne 22.12.1935 po valné hromadě u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil př. Kohoutek předseda. Přikročeno ihned k volbě funkcionářů: Jednatelem zvolen př.Pokorný z Ohrazenic, pokladníkem př.Matura z Pardubic, knihovníkem př.Lisý z Pardubic. Všichni byli zvoleni jednomyslně a funkce přijali.
Příští schůze svolána na 19.ledna 1936.
Zapsal O.Matura Ověřovatelé F.Kohoutek
Pokorný
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama