Rok 1933

25. září 2007 v 22:29 | Josef Havrda
Kniha
zápisů ze schůzí a valných hromad
včelařského spolku v Pardubicích
od 17. XII. 1933 - 26. VI. 1942
Zápis o 26.řádné valné hromadě včelařského spolku pro okres pardubický, konané dne 17.prosince 1933 o 9.hod. dopol. V restauraci "U zlaté štiky" v Pardubicích.
1. Předseda př. F.Havelka uvítav přítomné, konstatuje, že val. hromada byla řádně dle stanov svolána a prohlašuje valnou hromadu za zahájenou. Oznamuje , že v roce 1933 zemřel náš člen př.Fr.Semonský, rolník v Drozdicích. Přítomní povstáním uctili jeho památku . Dále stručně rekapituluje vše, co v uplynulém roce vykonáno a žádá val. hromadu, by po vyslechnutí podrobné zprávy jednatelské činnost předsednictva a výboru schválila.
2. Po té jednatel přečetl protokol o 25. valné hromadě, který byl bez námitek schválen a podepsán, načež
3. jednatelskou zprávu podává jednatel v tomto znění:
Spolek náš čítal počátkem r. 1933 265 členů. Během roku vystoupilo 6 členů, přistoupilo 11 nových, takže koncem roku má spolek 270 členů.
V uplynulém roce spolu došlo celkem 719 dopisů ( s přihláš. a účty spoř.úř.) a odesláno 540 přihlaš.lístků na cukr, 354 poukazy na cukr, 265 oznámení slamařského kursu, 265 oznámení kursu plemeného chovu, 70 pozvánek ke schůzi v Sezemicích, 59 resolucí ze schůze deleg.vč.sp. vých. Čech , 32 pozv.do župní schůze, 35 kusů jiné korespondence, 30 pozv. k zájezdu do Dolu a 47 zásilek župních kandidátek, úhrnem 1697 pošt.zásilek. Jako každoročně , i letos musím připomínati, že členové mají nejen práva, ale i povinnosti, které jsou konány namnoze tak liknavě, že tím práce funkcionářů je nejen stěžována, ale přímo znechucována. To se týká hlavně příspěvků a cukru.
V r.1933 bylo nám přiděleno na 1 včelstvo 8 kg cukru. Tento příděl u našeho spolku činil 150q. Pro letošní bídnou snůšku a četné roje tento příděl nestačil. Proto spolek náš svolal schůzi zástupců všech sousedních spolků do Pardubic. Zde usnesena resoluce, kterou žádáno doplnění přídělu na 12 kg pro 1včelstvo dle stavu 15./7., takže do počtu by byly počítány i roje. Resoluce tato rozmnožena a rozeslána 28 spolkům vých.Čech, které pak těmito resolucemi zaútočily na ZÚvč. Výsledkem této akce byl druhý příděl cukru 4 kg na 1 včelstvo.- Při každém přídělu cukru nutno od členů bezpodmínečně žádati včasné odeslání přihlášky, neboť nemůže býti objednáván cukr do zásoby pro ty, kdo se včas nepřihlásili. Nemůže-li někdo zaslati peníze současně, napiš na přihlašovacím lístku, kdy je zašleš. Musí to však býti vždy před odebráním cukru. Až na nepatrnou výminku dvou členů možno říci, že vše, co se cukru týče, šlo v pořádku a rychle. Nespokojeni jsou jen opozdilci a nedbalci, kteří poslali přihlášku pozdě, nebo ji neposlali vůbec a pak také chtějí cukr.. Těm ovšem není možno cukr přiděliti a nepomůže jim ani tvrzení, že přihlašovací lístek nedostali apod. Kdyby všichni členové četli Čes.včelaře, nebylo by ani potřebí posílati jim přihlašovací lístky a mohli by se o cukr hlásiti obyčejným koresp. lístkem, jako se děje v četných jiných spolcích.
Jak známo, byly před třemi lety utvořeny včelařské župy. Obvod pardubické župy je velmi rozsáhlý, obsahuje spolky až v Něm. Brodě, Hlinsku, Polné, Čáslavi, Golč. Jeníkově aj., celkem 30 spolků. O rozdělení župy žádali jsme marně. Za celá tři léta konala se jediná župní schůze. Aby sev. část župy pro příští tříletí získala zastoupení ve výboru ZÚvč., svolal náš spolek na 15.X.1933 schůzi delegátů spolků sev.části župy do Chrudimi, které se zúčastnilo 17 delegátů ze 12 spolků. Usneseno znova žádati za rozdělení župy, poukázáno na chabé domáhání se přídělu cukru, což mělo za následek nedostatečný příděl a nebýti počinu našeho spolku, byli by včelaři II. příděl cukru nedostali. Pak přijata kandidátka pro volbu župního předsednictva a to: 1. Joska Ant. Z Hostovic
2. Veselý Alois, Heřm.Městec
3. Pokorný Karel z Ohrazenic
Tuto kandidátku usneseno tiskem rozmnožiti a rozeslati všem spolkům VI. Župy, kde možno očekávati aspoň částečné hlasování pro ni. Krátce po této schůzi byla svolána officielní župní schůze do Německého (Havlíčkova) Brodu, které se zúčastnil za náš spolek jednatel. Přítomno bylo 10 delegátů, z nichž 3 ze sev. části župy. Zástupce našeho spolku žádal, aby přijata byla naše v Chrudimi usnesená kandidátka, nebo aspoň na první místo náš kandidát A.Joska, než jih, vědom si své většiny, odhlasoval kandidátku svou a to:
1. Svoboda Jan, profes. Něm.Brod,
2. Veverka Ant., odb.uč.Polná
3. Doskočil Fr., účetní Dobrá u N.Brodu
Pak teprve nám nabídnut kompromis v tom, že by byl na druhé místo postaven za Ant.Veverku pardubický jednatel K.Pokorný, což však týž odmítl, než kompromisní kandidátku přece proti 3 hlasům ze sev.části župy přijata. V nové schůzi spolk. delegátů v Chrudimi 5.XI. konané, jednání deleg. Pokorného schváleno a usneseno setrvati na naší původní kandidátce, pro kterou se má též dnešní valná hromada vysloviti.
V uplynulém roce konal spolek člen. schůzi v Sezemicích za velmi pěkné účasti, s přednáškou př. Josky, pak slamařský kurs v Pardubicích za vedení jednatele a př.Mlatečka, a pak velký třídenní kurs plemenného chovu na včelíně př.Josky v Hostovicích. Oba kursy těšily se velmi četné účasti včelařů a veškeré práce byly se zájmem kursisty sledovány i konány. Projektován byl též zájezd do výzkum. úst. vč. v Dole, než k němu pro velmi slabé účastenství nedošlo.
Ku konci své zprávy přeje pro příští rok všem přátelům hojnou snůšku medu, spolku pak, by i v příštím roce se zdarem konal svůj úkol ve svorné práci všech pro všechny.
Tato jednatelská zpráva byla pak jednomyslně schválena.
Pokladní zprávu podává pokladník př. Stan.Skočdopole:
Hotovost v pokladně Kč 498,25
Vklad u měšť.spořitelny 5.067,15
Půjčka práce 2.000,-
Vklad u pošt.spořitelny 1.993,95
Zásoba láhví u př.. Trejbala 962,95
Nedoplatky člen.příspěvků 600,-
Nedoplatky za cukr 639,60
Inventář 3.082,95
Spol. jmění Úhrnem Kč 14.849,85
Příjem celkem Kč 103.862,05
Vydání celkem 101.364,85
Zbývá 2.497,20
Zpráva revisorů účtů: Podává př. J.Půlpán
Účty jsem přehlédl,s doklady, pokud byly předloženy, porovnal a shledal správné.
Aby však byla revise úplná, je třeba předložiti též seznam členů, ve kterém by byly nejen vyznačeny zaplacené příspěvky, ale i zaznamenáno, kdo ze členů a kolik podle počtu včelstev odebral a zaplatil cukru. Nedoplatky za cukr by podle podmínek, žádaných předsednictvem při objednávce, neměly býti a přece se v účtech vyskytují. Ty jakož i členské příspěvky dlužné, budiž ihned a rázně vymáhány.
Cukr nebudiž nikomu vydán, kdo při odběru předepsanou částku nevyrovná. Při upomínce dlužné částky buďtěž poštovní výlohy připočteny k tíži upomínaného. Aby se předešlo nedoplatkům na členských příspěvcích, navrhuji, aby byli pro příští rok vzati do seznamu jen ti, kteří se řádně přihlásí a zaplatí předepsaný příspěvek.
Jinak zápisy jsou vedeny s velikou pečlivostí a proto navrhuji, aby byly účty valnou hromadou schváleny a pokladníku i výboru bylo uděleno absolutorium.
O nedoplatcích zavedena čilá debata a usneseno: Členem spolku pro příště bude jen ten, kdo již 1.ledna, bude míti příspěvek na nastávající rok zaplacený. Platí-li později, bude pokládán za nového člena a zaplatí příspěvek o 3,-Kč zápisného zvýšený.
Pokladníku a výboru pak odhlasováno absolutorium.
Př.Trejbal podává pak zprávu o zásobách a prodeji láhví v r.1933.
Zásoba 15./12.1933 1kg a 1/2kg 0
327 kusů ¼ kg a 1,60 Kč 523,20 Kč
280 kelímků ¼ kg a 0,85 Kč 238,- Kč
4 kusy 1 kg a 0,80 Kč 3,20 Kč
611 kusů v ceně 764 ,40 Kč
Prodáno v r.1933.
23 kusy 1 kg a 2,20 50,60 Kč
29 " ¼ kg a 1,60 46,40 Kč
27 kelímků ¼ kg a 0,85 22,95 Kč
427 kusů 1 kg a 0,80 341,60 Kč
Úhrnem strženo 461,55 Kč
Zpráva knihovníka:
Knihovna obsahuje 125 svazků, z nichž letošního roku přikoupeno 5. Již loni bylo usneseno doplniti knihovnu všemi spisy českými, které scházejí. Poněvadž však loni zvolený knihovník krátce po valné hromadě oznámil, že tu funkci vykonávati nemůže a předal knihovnu jednateli, nebylo jmenované usnesení provedeno a bude na knihovníkovi, který bude dnes zvolen, aby tak učinil.
O četbu jevil se letos lepší zájem. Vypůjčeno bylo celkem 32 svazků. Po doplnění knihovny novými spisy snad počet výpůjček stoupne.
Zpráva o prodeji medu. Podává jednatel.
Rok 1933 byl včelařům málo příznivý tak jako celá řada let předešlých. Jen několik přátel může se pochlubiti trochu lepším výsledkem. Cena medu však při tom spíše klesá a odbyt vázne. Naši členové mají po většině své odběratele, takže svůj med, kterého není mnoho, odbudou snadno. Do pardubických obchodů dodává med mimo některé naše členy, též Medokomise. Objevuje se také med pochybné jakosti za nízkou cenu na trhu i v obchodech. Stále náš spolek postrádá vlastní prodejny, jakou měl před lety u př.Dvořáka a zkouška před časem učiněná se stánkem na trhu, selhala. Také v obchodech je možno umístit med jen od případu k případu, dokud nepřijde někdo s nabídkou levnější. Potřebovali bychom v Pardubicích nalézti tak obětavého a nezištného přítele, jako byl př. Dvořák, nebo, což by snad též vyhovělo, jednu nebo dvě mlékárny, které by prodávaly výhradně med dodaný a kontrolovaný naším spolkem. Pak bychom mohli provésti i reklamu a též jinak o zlepšení prodeje se starati.
Nářadí včelařské uloženo je u př. Ryby, který je členům vydává. Jsou to hlavně lisy na slaměné rohože a úly, pak vařáky na vosk a lisy na mezistěny.
Slova se pak ujal koč.uč.vč. př.Lisý a promluvil "O trubcích" a jejich chovu. Z jeho zajímavé přednášky každý získal přesvědčení, že i trubcům je třeba věnovati náležitou pozornost, že jsou důležitým činitelem při výchově zdatných matek a včelstev, a poučení o tom, jak si počínati, bychom měli na včelíně jen trubce žádaných vlastností.
Pak vykonána volba předsedy župy a dvou náhradníků. Jednomyslně přijata byla kandidátka usnesená na schůzi delegátů spolkových severní části župy v Chrudimi 15./10. a 5./11. 1933 konané. Přikročeno na to k volbě spolkových funkcionářů. Volba provedena aklamací. Výbor zůstal beze změny. Předsedou zvolen všemi hlasy proti dvěma př. Frant. Havelka z Rybitví, místopředsedou jednohlasně př.Frant.Kohoutek z Pardubic a revisory účtů př. J.Půlpán z Pardubic a př. Fr.Doležal z Pardubice. Delegáty do val.hromady ZÚvč. a do župních schůzí zvoleni: Fr.Havelka a K.Pokorný.
Volné návrhy. Př.Lisý se hlásil u správy vyučování a u správy chovu, by byly u něho zřízeny stanice pozorovací.
Valná hromada usnesla se snahu tu podporovati a uložila výboru, by o věci samé a nákladu se usnesl a potřebné zařídil.
Tím vyčerpán program valné hromady a zahájena schůze výborová, jež zvolila všemi hlasy proti dvěma jednatelem K.Pokorného z Ohrazenic a pokladníkem všemi hlasy př. St.Skočdopole z Pardubic.
Tím skončeno.
K.Pokorný jedn.
Ověřovatelé:Dvořák, Horáček
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama