Ustavení spolku

17. března 2007 v 13:40 | Josef Havrda |  Vývoj spolku od 1907 do 1927

Ustavení spolku.

Když nás bylo na Přihlášce 12, (9.1.1917) - jako zařizovací komité - obdrželi jsme potom od ústředí patero tištěných stanov, které jsme doplnili, podepsali, přičemž jsme spolek nazvali
Včelařský spolek pro okres
pardubický
a ku schválení místodržitelství do Prahy zaslali.
Na stanovách se podepsali:
Č.Dvořák, učitel v Pardubicích
V.Havelka, rolník v Pardubicích,
Jos.Syrový, přednosta dráhy v Pardubicích,
Jos Vitáček, profesor,
Fr.Záleský, rolník ve Staročernsku.
Stanovy byly vzaty na vědomí místodržitelstvím ze dne 17.října 1907 čís. 292.933, načež jsme vyjednali s ústředím, že svoláme ustavující schůzi na neděli dne 10.listopadu 1907 o ½ 10. hodině do hostince p.Mǖttelmǖllera v Pardubicích (Bubeneč) /přibližně v místě CHEMINGU, Pernerova ulice -pozn.JH/. Svolání bylo dosti obtížné, ježto jsme málo kterého včelaře znali a tak jen tu a tam o kom jsme zaslechli, toho jsme písemně pozvali. Do schůze dostavil se jednatel Ústř.vč.spolku Jos.Egner, který pojednal "O důležitosti včelařství a organisace včelařské zvláště", pak "O plemenném chovu". Mezi oběma přednáškami přihlásilo se za členy spolku i s těmi, kteří již dříve tak byli učinili, celkem 27 včelařů. Dle stanov volili přítomní předsedu, místopředsedu, 5 výborů a 2 revisory účtů, čímž spolek byl ustaven a započal svou činnost.

Spolkoví funkcionáři

Prvým předsedou našeho spolku byl
Josef Syrový
Narozen byl r.1845 v Dolanech sev.Čechy. Působil jako přednosta dráhy v Nymburce. Když vstoupil do výslužby,zakoupil si domek v Pardubicích, rodišti své paní, ve Štrossově ulici a zabýval se zde včelařstvím, zahradnictvím a také - hodinářstvím. Míval obyčejně sedmery včely a včelařil v úlech, které sestávaly ze dvou stejně velikých částí pro 10 velkorámků. Odděleny přepážkou, ve které byla u dna Hanemanova mřížka. Jedna část sloužila za plodiště a druhá, tedy stejně veliká, za medník. Dle potřeby plodiště s medníkem zaměňoval, čímž staré dílo v plodišti mohl snadno obnovovati. Ke krmení včel měl mimo to při boční stěně úzkou přihrádku, do které vkládal krmítko a včely zvláštním otvorem tam lezly.
Syrový byl předsedou přes 4 roky a to od 10. listop. 1907 do 6. ledna 1912. Toho dne došel do valné hromady jeho dopis, že pro churavost - nemohl se již celý rok schůzí zúčastňovati - nové volby naprosto přijmouti nemůže, což i mnozí ze soukromých hovorů potvrzovali. Usneseno, aby mu byly projeveny díky za jeho obětavost v práci spolkové, aby se tak stalo písemně a přípis dva členové aby mu doručili. Nemoc jeho byla skutečně vážná - trpěl cukrovkou - churavěl dále po celý rok, až 19.prosince 1912 život svůj dokončil.
Na jeho místo zvolen pak jednomyslně v téže valné hromadě
Matěj Hlinecký,
vrchní oficiál v./v. v Pardubicích, Hronovická ul.čís.321. Narodil se 15.července 1854 ve Skutči, začal tam včelařiti v klátu, brzy na to dal si udělati úl dzierzonský, do něhož včely přeložil. Ale valně se jim nevedlo.. Na to dostal se do Pardubic a pobyl zde jako poštovní oficiál do r. 1901. Zde začal robiti Oettlovy věnce. Zanechav jich dělal úle s pohyblivým stropem o pěti patrech; oblíbený úl jeho byl též Dzierzonův dvíčák. R.1889 poznal včelařské časopisy francouzské a hned r.1890 začal dle nich prakticky včelařiti ve stropovácích. Výsledkem jeho mnohaletých zkušeností jest spisek "Úle americké vůbec, můj americký dvíčák zvlášť". R.1901 přesídlil z Pardubic do Mělníka, kde byl zvolen předsedou tamějšího vč. spolku a vyučoval tam včelařství na vinařsko-ovocnářské škole, což dalo podnět k sepsání jeho díla "Včela a její chov". Brzy na to vydal spis "Výchova matek". Na jaře 1909 byl k své žádosti dán na odpočinek a přesídlil do Pardubic, kde má svůj domek s pěknou zahradou. V době jeho působení na Mělníku, byl zde v Pardubicích založen náš spolek a kdy předseda jeho, jak již bylo uvedeno, onemocněl, zvolen jest jeho nástupcem a o jehož rozkvět pracuje ze vší síly dodnes. To činí nejen u nás, ale od r. 1919, kdy byl jmenován učitelem včelařství v 8.obvodě, i ve spolku chrudimském, hlineckém, nasavrškém, holickém, přeloučském, poličském a skutečském. -
V květnu 1934 dopsána poznámka:
Zemřel po delší nemoci 1.května 1934 a pochován za velkého účastenství na zdejším hřbitově v pátek 4.května. Nad jeho hrobem rozloučil se s ním a poděkoval mu za jeho práci v prospěch včelařství za Zemský spolek , byv k tomu zmocněn. jednatel zdejšího vč.spolku p.ředitel školy Karel Pokorný a za místní spolek jeho předseda p. farář Havelka. Oba vyzvedli zvláště jeho neúnavnou práci a milou povahu.
V květnu 1934 Dvořák Čeněk
Prvým místopředsedou zvolen 10.listop. 1907
Jos.Vitáček,
professor vyšší průmyslové školy v Pardubicích, bytem v ulici Hronovické čís.438. Narodil se v Košťálově v podkrkonoší dne 16.února 1856, jakožto syn četné a přitom chudé chalupnické rodiny. jako by si toho byl po celý život vědom zůstal vždy mužem vpravdě demokratickým a to nejen v zásadách, ale i v celém svém jednání. - Vystudoval nižší českou reálku v Jičíne a - vyšší české nebylo - vyšší německou v Linci. Po absolvování střední školy studoval profesuru na německé technice v Praze. Po ukončení studií byl několik roků suplentem na německých středních školách a poněvadž se hlásil k české národnosti, nedostal definitivy a byl nucen dodatečně skládati zkoušky z češtiny a podrobiti se znovu státním zkouškám k docílení hodnosti professorské pro české školy. - V této době byl učitelem na měšťanských školách v Praze. Při zakončení průmyslové školy v Pardubicích v r.1890 byl přeložen do Pardubic, kdež učil do roku 1920, kdy ke vlastní žádosti byl přeložen do výslužby. Zemřel po kratší nemoci dne 5.července 1923.
Pokud se týče včelaření, vzbudil v v něm lásku ku včelám jeho tchán Václav Hervert, rolník v Dolních Krůtech u Kouřimě a jeho strýc Jos.Buchar, vikář v Horních Krůtech. Včelařil v úlech uhřiněvských a míval kolem 7 včelstev. V době dlouhé nemoci předsedovy řídil schůze a zúčastňoval se všeho kolem života spolkového, takže zůstane nám vždy v milé paměti. Při valné hromadě 19.ledna 1913 nechtěl více - ač požíval té největší důvěry - funkce místopředsednické přijmout.
Zemřel 5.července 1923.
Druhým místopředsedou zvolen jest jednomyslně
Jos. Fuksa,
rolník ze Studánky, tehdy starosta obce. Narozen byl 24.září 1855 ve Studánce u Pardubic č.16.
Včelařiti začal s rozvahou a velice prakticky: nejprve vstoupil do spolku, navštěvoval pilně - nejen členské schůze, ale i naše měsíční "Besídky", na vše důkladně se vyptával a pak teprve počal zařizovat včelnici. Nejprve dělal úle typu Syrového, potom stojany a ve válce americké, takže má úle trojí soustavy. Chová v nich kolem 20 včelstev. Do dnešního dne nevynechá bez důležité příčiny jedné schůze a je ode všech vždy rád viděn. V prvních letech po založení spolku , kdy spolek trpíval kapesními souchotinami, zakládal jej finančně a to ochotně a nezištně, zvláště při nákupu nezdaněného cukru.-
Prvým jednatelem zvolen při ustavující schůzi
Čeněk Dvořák
učitel na staroměstské chlapecké škole v Pardubicích. Aby obrázky funkcionářů byly úplné, zaznamenávám sám o sobě, snad mi to nebude vytýkáno, následující:
Jsem narozen 1.srpna 1857 v Sulkovci , okresu kunštátského na Moravě, kdež byl můj otec rolníkem a horlivě včelařil. Pamatuji se dobře jako malý chlapec, když s tamějším učitelem Jos.Synkem z klátu do nového úle dzierzoňáku včely kouřem a bubnováním přeháněli. Byli jsme čtyři bratři a všichni jsme náklonnost ku včelám po otci podědili.Včelařiti jsme pak začal r.1890 v Živanicích, kde jsem včelařských zkušeností nabýval od svého říd. uč. Josefa Hrocha a svého tchána Jana Pavelky, který dle starého způsobu chodil tamějším včelařům na jaře včely podbírati. Když pak jsem se dostal do Pardubic a r.1903 zakoupil si tu v Karlově ul. č.398 domek, převezl jsem včely ze Živanic sem. Včelařím v Baumanově "Národním úle" a chovám obyčejně 12 včelstev. Úl jest ten pro zdejší slabou snůšku příliš velký a proto , pokud mohu, dávám do jednoho úle roje dva, jeden do plodiště , druhý do medníku a příštího jara před hlavní snůškou vychytnu starší matku, rozevru pak ihned přepážku medníkovou a včely spojí se tak, že o tom ani samy nevědí. Také usazuji roje do bedniček a v srpnu po snůšce překládám je do vyprázdněných medníků, abych je také na jaře před snůškou s dolními spojil. Při překládání dobře si včely uvědomí, že se s nimi něco děje a na původní místo, kam již bedničky nedávám, se nevracejí. Tím dociluji pro naši ranní snůšku brzy silných včelstev, která dávají za příznivého počasí roje i med. Větší sílu takto zdvojených včelstev lze dobře pozorovati ještě roku příštího. Ku krmení pak sestavil jsem si krmítko, do kterého zvenčí liji z konvičky opatřené trubkou, rozvařený cukr a nepřicházím se včelami do žádného styku. Krmítko bylo poprvé vystaveno v r.1910 na výstavě drobného zvířectva ´v Dašicích a 1914 v kursu včelařském v Pardubicích.
Jednatelem byl jsem až do r. 1925, kdy více tuto funkci nemohl jsem dále zastávati, ježto jsem byl nucen šetřiti svého zraku.-
Úkol ten ochotně pak převzal
Ant. Tlustý,
ředitel všeobecné bankovní jednoty v Pardubicích bytem ve vilové čtvrti čís- 350.
Narozen byl 21./3. 1877 v Pátku okres Louny, kde jeho otec měl statek a byl velmi horlivým včelařem, neboť choval až 90 včelstev, také bratr jeho a strýc včelaří. Není tedy divu, i on pustil se do toho ušlechtilého zaměstnání. Pokud ho jeho povolání nutilo zdržovati se ve velkých městech, (Praha, Vídeň, Mor.Ostrava), nemohl své touhy ukojiti. Teprve když se dostal do Pardubic a zde r.1917 zakoupil vilku po staviteli Emilu Kašparovi, kde včelnice již stála, jeho touha se uskutečnila. Dnes má zde osazeno 14 Hospodářů, 1 dvoják, Budečák a dva dvojáky stojany. V prázdných chvílích baví se tu nejen včelařstvím, ale i v rozsáhlé zahradě i pěstováním stromoví a zahrádka vůbec.
Prvým pokladníkem byl na ustavující schůzi 10.listopadu 1907 zvolen jednomyslně
Jos. Kohoutek,
učitel v Černé za Bory, později říd.uč. v Mněticích.
Narodil se 18.února 1969 v Pardubičkách a počal včelařiti r.1899 v Libišanech. Chová kolem 10 včelstev ve stojanech. Mimo pokladnictví vykonal více přednášek, zvláště o užitku včel, aby nové včelaře získal. Přednášky jeho mají vždy veliký úspěch, neboť Kohoutek je znám jako velmi dobrý řečník, opepřuje řeč svou humorem.
Velikou řadu přednášek vykonal také mezi lidem o různých schůzích a slavnostech a doporučuje vlastnosti včel, jako čistotu, pracovitost, statečnost, vytrvalost, lásku k matičce; Také jeho péčí bylo vysázeno mnoho ovocných stromů a vůbec navádí lid, aby na každém volném místě vysazoval stromy. -V Mněticích je chudá pastva včelí, protož se tam včelaří obyčejně s deficitem. Ale náš Kohoutek své paní, když spíná ruce nad hrnci medu ? - i ne, cukru pro včely, říká s úsměvem:"Vy královny jste moje nejdražší potěšení. Pro vás vše!".
Když přesídlil z Černé do Mnětic, tedy ještě dále od středu spolku a činilo to docházením obtíže, zvolen 6.ledna 1912 pokladníkem velmi horlivý včelař
Stanislav Zelenka,
učitel na staroměstské chlapecké škole v Pardubicích.
narozen jest 7.května 1875 v Jindř.Hradci a byl zde na okrese učitelem v Pardubičkách a v Kuněticích, Maje velikou touhu po včelách, opatřil si úle a včely, ale musil je umisťovati na cizích zahradách, což působí časté obtíže. Teprve po převratu vystavěl si vilku ve Škroupově ulici, kde má krásně zařízenou zahradu a v ní úhledný včelín. Původně začal včelařit v "Národním úlu", ale později zavádí si úl vlastní soustavy. Jest to stropovák podoby krychle s rámky do čtverce 30 cm dlouhé. Tím podobá se nejvíc kouli a tudíž zimnímu hnízdu včel. Úl byl již na četných výstavách vyznamenán: v Holicích, Hodoníně, Bratislavě, Brně aj. Zelenka nejen ve včelařství, ale i v jiných oborech je v činnosti neúnavný a vykonal mnoho zajímavých přednášek nejen ve spolku našem, ale i ve spolcích sousedních.
Pro mnohá zaměstnání nechtěl při valné hromadě 23.ledna 1921 dále funkci pokladníka přijmouti a zvolen na jeho místo
Ant. Tlustý
o němž je zpráva vpředu. A když tento zvolen 22.března jednatelem, přijal funkci tuto a dodnes ji zastává
Karel Zahradníček,
korespondent v továrně Prokopově v Pardubicích, bytem ve vlastním domě v Zámecké ul. čís.7.
Narodil se 7. března 1877v Totečí u Uherského Brodu na Moravě. Je zvláštní, že snad všichni jmenovaní funkcionáři pochází z rodin, kde se včelařilo. Zahradníček sám začal včelařiti v r.1908 ve stojanech a mívá kolem 6 včelstev.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jaromír Tlustý Jaromír Tlustý | E-mail | 9. dubna 2007 v 20:25 | Reagovat

Vážení, jsem překvapen existencí popisu včelařské historie Pardubic, především proto, že je zde zmiňován můj prastrýc Antonín Tlustý. Není bez zajímavosti, že v jeho rodném statku, v Pátku nad Ohří,  se včelaří dodnes. Dovolím si tedy otázku, zda by nebylo možné získat o A. Tlustém více informací, případně nasměrovat mé pátrání po jeho potomcích.

Děkuji

Jaromír Tlustý, Pátek nad Ohří

2 eva clarova eva clarova | E-mail | 17. července 2009 v 16:41 | Reagovat

dobry den, vyhledavala jsem informace o svem otci antoninu tlustem , narozenem 4.2.1893 v blatne u hlinska a narazila na pana tehoz jmena-zdravi ec

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama