Život spolku 1933 až 1942 ze zápisů.

26. září 2007 v 0:00 | Josef Havrda
Váížení přátelé,
pro ty z Vás, kteří jste si se zájmem přečetli kroniku sepsanou Čeňkem Dvořákem a jste zvědavi jak šel život včelařského spolku dál zveřejňuji, do digitální podoby převedenou, "Knihu zápisů ze schůzí a valných hromad včelařského spolku v Pardubicích od 17.XII.1933 - 26.VII. 1942.". Je to jeden z mála dokladů, které se z té doby zachovaly. Věřím, že i tento dokument vám přinese četné zajímavosti z období počínajícího před více než sedmdesáti lety, období, které končí za Protektorátu Čechy a Morava. Titulky jednotlivých událostí by mohly znít takto: Zpráva o prodeji medu - Nespokojenost s Ústředím v Praze - Úvaha o koupi spolkového domu -Problémy s každoročním přihlašováním se do spolku - Největší a nejmenší rámkové míry - Schůzky v okolních obcích atd.
Stačí klepnout na "září 2007" a sjet dolů (Ctrl +End) a vyrolovat na modrý nadpis roku 1933. Potom rolovat na další modrý nadpis atd.
Pokud jste zde poprvé, tak doporučuji začít Kronikou, která zde začíná únorem 2007 a to stejným způsobem, který jsem popsal v předchozím odstavci.
Josef Havrda
 

Rok 1942

25. září 2007 v 23:19 | Josef Havrda
Zápis o besídce ze dne 22.února 1942.
Besídku zahájil př.Lisý a sděluje, že příděl cukru na 1 včelstvo jest pro rok 1942 a bude přidělen pravděpodobně do konce února. Vzhledem k tomu, že má být rozšířena telefonní síť v Pardubicích a okolí, jest dán návrh, aby se k této akci přihlásil náš spolek a byl též zaveden telefon do bytu př. jednatele Horáčka. Pořizovací náklad jest 300 K, které by uhradil spolek a další poplatky udržovací by si hradil př.Horáček osobně. Návrh tento byl přijat a informací byl pověřen př.Šimůnek a př. Horáček.
Svazenky jest zakoupeno 100 kg a prodávati se bude à 19 K u př.Čejky.
Nákazovým důvěrníkům byly rozděleny evidenční archy a brožůry od př. Brennera "Tlumení včelích nákaz". Brožůra tato jest majetkem spolku. Dalších návrhů nebylo a besídka ukončena.
Dubec
Zápis o besídce dne 22. února 1942 (Pozn. šlo zřejmě o 22.března JH)
Včelařské besídce předsedal a ji řídil př.Lisý, který před zahájením přivítal četné přítomné a oznámil, že besídka je okresním úřadem povolena.
Př. jednatel informuje včelaře o tom, že stanovený příděl cukru 10 kg na 1 včelstvo byl snížen na stav, jaký je v Říši tj. na 7,5 kg cukru na 1 včelstvo. Na oddělky pak poloviční dávka. Dále sděluje, že pro roje je cukr též zajištěn. Informuje dále, že bylo s Rolnickým družstvem sjednáno zlepšení v rozdělování cukru a to tak, že včelařům v městě Pardubicích bude cukr dovezen autem přímo do bytu a do okolí bude dopraven vždy k důvěrníkům, té které obce a od něho pak včelaři si cukr rozeberou. Jistě vítané zlepšení.
Povinné odvádění medu
Podává zprávu o tom, jak povinné odvádění medu v našem spolku pokračovalo a stěžuje si na některé jednotlivce, kteří mu jeho nevděčnou funkci jako sběrači medu ztěžovali příp. jak neodborně ošetřený med odváděli. Při tom oznamuje, že ti včelaři, kteří vůbec žádný med neodvedli, budou pokutováni 20 -. 50 K za 1 kg neodvedeného medu.
Připomíná dále, že odvedený vosk z našeho spolku byl zachráněn pro naše začátečníky.
Při této příležitosti předseda poznamenává, hlavně pak začátečníkům, aby nešetřili a zbytečně neživili slabá včelstva, která jim stejně nedají žádného užitku a bez milosti je spojili , aby se tak uchránili od případných pokut za neodvedený med.
Konečně př. jednatel podává referát o počtu měr rámků v našem spolku používaných. Největší míra 45x29 a nejmenší 16x16.
Aby se členové výboru resp. předsednictvo vystříhalo případnému trestnímu stíhání se strany N.?.Ú, vzhledem ke koupi a prodeji vosku příp. mezistěn př.Čejkou, byla mezi tímto a spolkem sjednána smlouva, která vymezuje určité zásady. Byly probrány jednotlivé body úmluvy a jelikož námitek, co do znění této úmluvy nebylo, byla tato př.Čejkou s jedné strany a předsednictvem spolku s druhé strany podepsána.
Jelikož př. Čejka vyváří včelařům vosk na spolkovém vařáku ve svém domě a je při této manipulaci možnost vzniku ohně , bylo doporučeno, spolkem uzavříti pro něho požární pojistku na náklady spolku.
Př. Čejka oznamuje, že od 1.dubna bude za zhotovení 1 kg mezistěn bráti poplatek 6,- K a od vyváření 8,- K. Při zhotovení mezistěn z vosku včelaře , bude sráženo 5% na vyčistění.
Konečně byl učiněn dotaz, jak se provede vyúčtování peněz se včelaři, za cukr ke krmení, jelikož se dostane 7,5 kg místo zaplacených 10ti kg cukru. Po delší debatě bylo rozhodnuto, přeplatek vrátiti až na podzim, po případném doplnění nebo rozmnožení včelstev včelaři.
Po té bylo přikročeno k referátům z jednotlivých odborů: Pastevní: Ježto bylo stále nepříznivé počasí, nebyla ještě činnost tohoto odboru zahájena. Př. Gruntorád udává, že je v zásobě u př. Čejky v Čívicích 100 kg svazenky, která se bude prodávat členům spolku za 20 korun 1 kg. Včelařští důvěrníci v jednotlivých obcích obstarají osazovací plán ve své obci anebo zjistí, co by se dalo zlepšiti na včelí pastvě. Příští rok se pak začne plánovitě tento program prováděti za součinností místních okrašlovacích spolků.
Nákazový: Bylo stanoveno, že v příští besídce př.Lisý provede praktickou mikroskopickou ukázku nosematického onemocnění včel atd.
Racionalizační: Na vyzvání se přihlásilo několik členů - vahařů, kteří letos budou zaznamenávati stav včelstev, úbytky, přírůstky a různá jiná pozorování podle návodů, které dává př.jednatel. Př.Hála se přihlásil, že povede včelařské účetnictví.
Plemenný: Byl učiněn dotaz, jaký kmen se letos bude chovat. Př.předseda navrhuje zakoupení 10 ks originál matek a přiděliti je zájemcům za poloviční nákupní cenu - k rozmnožení. Př.Lisý měl pak výklad o umělé líhni včelích matek, která je sestavena podle německého vzoru a bude letos uvedena v činnost.
Zužitkovací: Př.Horáček informuje, jak se má včelí med čistit, jak se mají plnit nádoby před odváděním atd.
Osvětový: Sděleno, že se zhotovují diapozitivy různých záběrů ze života včel z různých časopisů. Dále byla stanovena chovatelská teoretická průprava na měsíc květen a praktická na 28. červen na včelnici př. Lisého v Hrádku. Ve volných návrzích navrhuje př.Čejka ze Studánky (? pozn. zřejmě z Čivic), zakoupení vařáku na vosk pro východní Pardubice a okolí. Tento návrh byl zamítnut. Dále tentýž přítel navrhuje výrobu slaměných rohoží pro členy spolku. Př.Kábele se přihlásil, že od podzimu je ochoten rohože hotoviti. S povděkem přijato. Př. Slavík z Hradce Králové měl k našemu spolku dotaz, zda bychom postoupili obec Čeperku k opatovickému spolku. Ježto včelaři z Čeperky jsou s dosavadním stavem spokojeni, bude př.Slavík podle toho informován. Př. Herman dává návrh na soustředění všech včelařských potřeb , sklenic , semen atd. do středu včelařského spolku a do vlastních místností. Protože tento dobrý návrh naráží v dnešní době na nedostatek vhodných místností, byl ponechán k realisaci na pozdější, příhodnější dobu.
Ježto dalších návrhů nebylo, byla besídka ukončena.
Jos.Hejný t.č. zapisovatel
Zápis o besídce dne 19.dubna 1942.
Včelařskou besídku zahájil a řídil př. Lisý.
Př. jednatel podal stručný referát ze ´župní porady, konané v Hradci Králové. Předeslal, že letošní odvádění medu bude povinné a to celý výtěžek a snad pokuty za nedodržení odváděcí povinnosti budou mnohem přísnější. Pak promluvil o rozdílení cukru. Zároveň zbylý vosk byl rozdělen mezi členy - začátečníky, kteří se o něj sami přihlásili.
Dále př.jednatel oznámil, že se vzdal funkce sběrače medu a svou resignaci oznámil již Svazu. Byl učiněn návrh, aby do příští besídky byla určena vhodná osoba sběrače.
Pak byly promítnuty světelné obrazy ze života včel, včelích nemocí, včelích příbytků, včelí pastvy atd. za slovního doprovodu př.předsedy.
Po skončení těchto světelných obrazů nastala čilá rozprava z prakse včelařů.
Ježto již dalších návrhů ani námětů nebylo, besídka skončena.
Jos.Hejný t.č. zapisovatel
Zápis o besídce dne 17. května 1942.
Včelařskou besídku zahájil a řídil př. Lisý.
Př. jednatel přečetl přípis z Ústředí, ve kterém je zdůrazněno povinné včelaření a včlenění tohoto do výrobního boje. Dále uvádí, že na den 7.června t.r. je stanovena ústředím mimořádná valná hromada včel. spolku, na které pak budou přijaty jednotné stanovy. Na dotaz zda se má měniti název včelařského spolku, usneseno, název spolku neměniti.
Pak byly promítány světelné obrazy ze včelínů, včelí pastvy atd., které pořídil př.Šimůnek. Světelné obrazy se velmi líbily a ukázaly, jak se má racionelně včelařiti, které včelomilné rostliny resp. stromy jsou pro včelařství důležité a mnoho dalších poznatků
Po promítání rozpředla se debata a dotazy k různým promítaným obrazům, které pak př. Lisý blíže objasnil.
Jos. Hejný t.č. zapisovatel
Zápis o besídce dne 26. července 1942.
Besedu zahájil a řídil př. předseda.
Pak př. jednatel přečetl v kostce, jak byl založen zdejší včelařský spolek a jeho zážitky. V příští besídce bude v tomto téma pokračováno.
Potom se rozpředla debata o všeobecném nedostatku medu v krajně nepříznivém letošním roce.
Pak bylo pokračováno v debatě ze včelařské prakse a tím besídka končila.
Jos. Hejný t.č.zapisovatel
(Tímto zápisem kniha končí JH)

Rok 1941

25. září 2007 v 23:14 | Josef Havrda
Zápis o včelařské besídce konané 19./I. 41
Př.předseda zahájil besídku a vzpomenul zesnulého př.Dvořáka, který byl za své záslužné práce čestným členem spolku. Rovněž i včelařské ústředí jako projev uznání za jeho práce pro včelařství mu udělilo bronzovou medaili. Památka zesnulého byla uctěna povstáním všech přítomných.
Př. jednatel referuje o rozdělení cukru, jež se odbylo hladce až na některé výjimky, které při tak velkém počtu členů našeho spolku jsou mizivým procentem. Jest roztrpčen na některé členy, že se nechovají vůči spolku tak, jak by měli. Ústředí zasílá formulář, na kterém musí každý člen svým podpisem stvrditi příjem cukru. Na každý 1 kg cukru bylo připočteno 10 h, kterýžto poplatek jest na úhradu při rozdílené cukru a různá vydání spolku.
O pořádání besídek v roce 1941 jest zažádáno a valná hromada ustanovena na 16. únor 1941 v 8 hod. dopol. v hotelu Palace. Dne 23. února v 8 hod.. dopoledne koná se župní včelařská schůze rovněž v hotelu Palace.
Př.předseda předčítá dopis od př. Hály z Dašic, který byl adresován např.jednatele. Př.Hála sděluje tímto dopisem, že mnoho našich členů přestupuje ku včelařskému spolku v Hroch. Týnci. Jako důvod uvádí osobu př. předsedy Pokorného. Př. předseda poznamenává, že za takovýchto okolností se své funkce vzdává a žádá, aby byl na valnou hromadu vypracován návrh na volbu nového předsednictva výboru. Tento jeho projev byl však všemi přítomnými členy zavržen s odůvodněním, že spolek se nemůže podřídit vůli jednotlivců, nýbrž celku. Zvláště ne těch jednotlivců, kteří jsou členy pouze při přidělování cukru. Do besídek, kde by mohli své stížnosti neb návrhy přednésti nechodí a po straně práci těch členů, kteří pracují, kritizují a činnost jim znechucují.
Úlové váhy jsou již rozděleny a každý, kdo si tuto odebral, musí podepsati smlouvu, ve které potvrzuje, že váha až do úplného zaplacení jest majetkem spolku a požadovanou částku K 615,- , že zaplatí během 2 let. Váhy byly přiděleny těmto členům: Dubec, Horáček, Hejný, Matura, Šimůnek, Vančura, Steklý.
Besídka po volné rozpravě byla ukončena.
Jiří Dubec
Zápis o včelařské besídce konané 20. dubna 1941.
Př. předseda zahájil besídku za velmi pěkné účasti, načež př. jednatel podal krátce svůj referát. Po jeho přečtení bylo přikročeno ku promítání úzkého filmu, který byl vypůjčen od Ústředí. Jsou to následující filmy: Život včel - 3 díly, Chov matek - 3 díly, Smysl včel pro barvy, Včelí čich a včelí chuť. Program, byl sledován s velkým zájmem a potrval 3,5 hod. Projektor zapůjčil s ochotou p. továrník mg. Prokop. Pozornosti se těšil též úl "Listovák", zhotovený př. Horáčkem dle německého způsobu.
Besídka byla pak ukončena.
Jiří Dubec
Zápis besídky ze dne 18.5.41
Př.předseda zahájil besídku a poukázal na letošní špatné počasí, jež rozvoj včelstev brzdí a tím včelaře poškozuje. Přítel Horáček rozdal mezi přítomné členy knihovní seznamy. Př. jednatel uvádí ztráty na včelstvech, která jsou právě tak veliká, jako v roce minulém. Cukr dosud nebyl nikde přidělen. Byl dán návrh na zhotovení úlových lístků a k provedení byli pověřeni př.Lisý, Horáček a př.Pokorný. Tabulky tyto budou pak prodávány za režijní cenu. Př.Gruntorád požádal lesní správu města Pardubic o vysázení medonosných stromů. Ta jest ochotna vysázeti všechny stromy kromě akátů a jív, jelikož se prý tyto do lesa nehodí. Na hospodářské výstavě, která se má konati v Pardubicích od 1.června bude také včelařská exposice od ústředí. Př.pokladník oznamuje, že spolkovou váhu, kterou měl tj. obyčejnou decimálku, dává k dispozici , jelikož si jinou váhu koupil. Váhu převezme př. Mlateček a použije ji ku rozvažování cukru. Úlovou váhu spolkovou, kterou měl př. Gruntorád si převezme př. Všetečka ze Sezemic. Schůze byla pak po různých odborných debatách ukončena.
Jiří Dubec
Zápis z besídky ze dne 21./6.- 41
Př. předseda zahájil besídku za nepřítomnosti př. jednatele i pokladníka. Předčítá výnos Svazu českomoravského ve kterém jsou uvedeny směrnice pro organisování sběru medu. Každý spolek má míti určeného svého sběrače, jemuž musí každý člen, dle počtu včelstev, med odvésti. Množství medu bude dodatečně oznámeno. Současně zasílá svaz dotazník, jímž žádá o sdělení, jak velkou snůšku medu lze asi očekávat, na což bylo odpověděno, že přibližně 1 kg maximálně 1 ½ kg.
Ústředí zasílá oběžník, ve kterém vyzývá spolek, aby do konce června zaslal počet zazimovaných včelstev každého jednotlivce. Všem členům budou zaslány dotazníky, jež musí každý vrátit vyplněný a jeho správnost potvrditi svým podpisem. Dotazníky zhotoví př.Horáček. Besídka po rozpravě byla ukončena.
Jiří Dubec
1.) Za rozdílení cukru bylo odhlasováno dát skladníkovi v Roln. družstvu 200,- K.
Zápis z besídky ze dne 17. srpna 1941
Př. předseda zahájil besídku uvítáním všech přítomných a sdělil, že místo besídky červencové konal se chovatelský kurs v Sezemicích u př.Vlacha. Za účasti asi 50 přítomných přednášel př. Sedláček z Hradce Králové. Kurs postrádal praktického provedení , jelikož nebyly k dispozici chovatelské pomůcky.
Po přečtení došlé korespondence a sdělení, jak byla tato vyřízena, dává př.jednatel návrh, aby byl zakoupen spolkový cyklostil, jelikož soukromý př. Horáčka , na kterém zhotovoval všechny spolkové oběžníky není již provozu schopný. Návrh tento byl všemi přítomnými přijat a zakoupení pověřen př.Horáček. Pořizovací náklad činí asi 1600 K. Za rozdílení cukru bylo odhlasováno dáti skladníkovi v Rolnickém družstvu K 200,-.
Př. Čejka žádá o další půjčku 1500 K na zakoupení včelařského nářadí. Půjčka byla mu poskytnuta. Rovněž mu byl vydán dobropis , jímž spolek za př.Čejku ručí u fy Švarc do výše 5000 K za odebrané včelařské potřeby.
Jelikož dosud nedošly žádné směrnice o odvádění a cenách medu a o rozdělování cukru jenž museli vrátit ti včelaři, kterým včelstva uhynula, nabídl se př.Horáček, že zajede do Prahy a věc řádně vyšetří na ústředí. Nabídka jeho byla s povděkem přijata a byl dán návrh , aby event. vydání mu bylo hrazeno. Dne 31. srpna je prohlídka včelínů v Ohrazenici.
Besídka po různých rozpravách z prakse byla ukončena,
Zapsal Jiří Dubec
Zápis o besídce ze dne 21./12. 1941
Besídku zahájil př.předseda Pokorný a podotknul, že hlavním úkolem této besídky jest vypracování návrhu na valnou hromadu.Bylo proto k vypracování návrhu přikročeno. V prvé řadě jest to požadavek př.Horáčka , který jestliže bude jednatelem požaduje za tyto práce 2100 K ročně. Po debatě byl tento návrh, vzhledem k současné době, která vyžaduje zvýšenou činnost jednatelovu, schválen. Za rok 1941 požaduje za práce jednatelské, které mu byly svěřeny 1000 K. Tento požadavek byl rovněž přijat a postoupen k vyřízení př.pokladníkovi.
Př.Pokorný jako předseda dává návrh, aby na jeho místo předsednické někdo jiný vzhledem k jeho stáří. Byl proto dán návrh, aby př.Pokorný se stal čestným předsedou a př.Lisý jeho nástupcem. Dále byli navrženi: př. Hála místopředsedou, př.Horáček jednatelem a př.Matura pokladníkem.
Osvětový odbor př. Hála
Pastevní př.Gruntorád
Chovatelský př. Lisý
Nákazový př.Štěpánek
Racionalizační př. Čejka
Zužitkovací př. Horáček
Knihovníkem př. Štěpánek
Hospodářem př. Žďárský
Revizory účtů př. Pospíšil a Hejný
Delegáty do ústředí jsou všichni referenti jednotlivých odborů a př.Pokorný.
Tento návrh bude přednesen na valné hromadě ku schválení.
Dalších návrhů nebylo a po rozpravě z prakse, která nastala, byla besídka ukončená.
Jiří Dubec
 


Rok 1940

25. září 2007 v 23:12 | Josef Havrda
Zápis
o valné hromadě konané dne 21. ledna 1940 za předsednictví př.Pokorného.
Odhlasováno, aby bylo koupeno 50 kg vosku za každou cenu a vyrobeny z něho mezistěny. Na tyto vyrobené mezistěny budou mít nárok jen ti včelaři, kteří nejsou členy spolku 3 roky (dle seznamu) od př.Matury.
Výroba mezistěn byla svěřena př. Čejkovi - za práci bude honorován. Výroba 1 kg mezistěn z přineseného vosku K 4,-, a vyváření souše 2.- K od 1 kg.
Okrskovému osvětovému odboru bude věnováno K 100,- (jednosto).
Pro rok 1940 jsou proponovány 3 přednáškové schůze a mimo to budou pořádány exkurse v místech a čase, jak spolek předem určí.
Valná hromada bude konána 28./I. 1940 v místnosti hotelu "Palace".
Návrh jednotlivých referentů různých odborů pro valnou hromadu:
odbor racionalisační př. Šimůnek
pastevní př. Kolín
osvětový př. Pokorný
zužitkovací př. Čejka
nákazo včel a chovací př. Lisý
Tito členové byli zvoleni co referenti do ústředí a župy:
Navržen za předsedu př. Pokorný
jednatele př. Lisý
poklad. př. Matura a
místopředs. př. Zíka
Za archiváře navržen př.Dubec.
Bude dáno do vazby 19 knih.
Pardubice dne 21. ledna 40
Josef Kolín zapis.
Jos.Šafka
Zápis
o včelařské poradně ze dne 28./I. 1940 v místnosti hotelu "Palace" v Pardubicích za přítomnosti 85 členů.
Po ukončení valné hromady byl zvolen:
jednatelem př. Lisý z Pardubic
pokladníkem př. Matura z Pardubic
Pardubice 28./I.1940
Jos. Kolín t.č. zapisovatel
Zápis
o včelařské besídce konané 17./III. 1940 v místnosti hotelu "Palace".
Besídku zahájil př.předs. Pokorný a zodpověděl několik dotazů jednotlivých členů.
Př. jednatel přečetl dopisy.
Usneseno, aby byl cukr vydáván jen těm členům, kteří přinesou pytle na přeložení. Určeno 5 členů k rozdělení cukru a to každý na jeden den, mimo to schváleno, aby byl sjednán člověk řádně placený na manipulaci s cukrem. Cena cukru stanovena na 3,40 K za 1 kg + 2,- K jako členský příspěvek z každého včelstva tj. 2,40 + 0,20 = K 3,60 za 1 kg cukru - tato cena byla již stanovena valnou hromadou.(Pozn. mělo být zřejmě 3,40 K + 0,20 Kč = 3,60 K).
Př. Hála z Dašic přednesl princip 2 česen u úlu, resp. větrání úlů v zimě, avšak př.předseda vyložil toto théma - jako již starou prakticky vyzkoušenou věc a vysvětlil, že se jedná o tentýž princip, jako zazimování vzdušnými rohožemi - řekl : "jedná se o docílení sucha v úlu".
Př. Kolín koupil 1 vařák na vosk Švarcův za K 130,- - který se nyní nachází u př.Malého v Rosicích, kde může býti odebrán.
Př.předseda besídku ukončil.
J.Kolín zapisovatel
Zápis o včelařské besídce konané dne 19. května 1940
Po zahájení besídky př.předsedou Pokorným, referoval o průběhu valné hromady ústředí př. jednatel Lisý.
Spolkový vařák na vosk, který př.Kolín odebral od př.Malého z Rosic byl opět vrácen. Bohužel v horším stavu, jak potvrzuje př.Malý a př.Andrle, který na vařáku právě vyváří, než byl odebrán. Př.Kolín vytěžil asi 190 kg čistého vosku, což nasvědčuje, že vyvařil asi 5 q voští. Touto debatou se ukázalo houževnaté tvrzení př.Kolína, že nechal vařák opravit tj. vycínovat a zavařit značným nákladem K 140,- nepravdivé.
Jelikož př. Kolín se vzdal funkcí, které zastával tj. zapisovatele a referenta pastevního odboru, byli zvoleni noví činovníci. Referentem pastevního odboru př. Gruntorád z Rosic, a zapisovatelem př.Dubec z Ohrazenice.
Tím byla nepříjemná věc týkající se vařáku ukončena a besídka nabyla opět včelařského rázu.
Návrh, aby byl uspořádán kurs chovu matek a kurs zužitkovací, byl nadšeně přijat. Kurs chovu matek stanoven na 16. červen. Chov bude se konati u př.Čejky v Čivicích a přednášeti bude př.Lisý. Kurs zužitkovací rovněž určen do Čivic na den 21./VII. za vedení př. Morávka z Hradce Králové.
Dále bylo odhlasováno, aby př.Kalašovi,. který měl v prodeji za 2.100,- K lahví, byla dána odměna K 100,-. Pro příště ti, kteří budou mít láhve na med v komisi, dostanou určitou odměnu v procentech, kterou po zkontrolování cen lahví stanoví př.pokladník v dohodě s př.Gruntorádem. Po volné debatě byla besídka ukončena.
Jiří Dubec
Zápis o včelařské besídce konané 16./VI. 40.
Př. předseda zahájil besídku a bylo ihned přikročeno k projednání případu př.Kolína. Bylo totiž zjištěno, že př.Kolín objížděl včelaře, jimž během zimy padla včelstva a jménem spolku od těchto kupoval voští, k čemuž nebyl oprávněn. Takto koupil u p. Kafky v Kuněticích u p. Vomáčky v Dražkovicích atd.
Jelikož vyvařený vosk použil, pak př.Kolín pro soukromý obchod a nechtěl jej spolku za přiměřený obnos prodati, bylo odsouhlaseno, aby byl ze včelařského spolku vyloučen, a oznámeno mu to písemně. Př.jednatel přečetl oznámení od ústředí, ve kterém se prodlužuje doba pro doplnění včelstev během zimy padlých do 15. srpna t.r. Př. jednatel znovu zdůrazňuje, aby každé uhynulé včelstvo bylo mu hlášeno písemně. Varuje, aby při letošní poptávce po rojích nebyly tyto, jakož i včelstva přiváženy ze zamořených krajů nákazou roztočovou aj. Zdůraznil,dále význam znamenání matek. Připomněl, že chovatelský kurs koná se v Čivicích 21. června, při kterém bude přednášeti. Kurs zužitkovací bude rovněž v Čivicích dne 21./7. za vedení př. Morávka. Pro rozšíření a podporování včelí pastvy, chce včelařský spolek zprostředkovati koupi a prodej semen mezi rolníky a jednotlivými přáteli. Za tím účelem byly vydány a rozeslány tištěné lístky., na nichž jsou uvedena semena. Každý pěstitel, neb spotřebitel uvede pak, které semeno má na prodej , nebo o které by měl zájem a lístek zašle referentu pastevního odboru , jenž další zařídí.
Po rozpravě o různých soustavách úlů vyla besídka ukončena.
Jiří Dubec
Zápis o včelařské besídce konané 18.VIII. 40
Př. předseda zahájil besedu za nepřítomnosti př. jednatele, který celý svůj referát předal př. pokladníku Maturovi.
Př.Matura přečetl směrnice došlé od ústředí, ve kterých je stanoveno množství cukru, který mohl býti zkrmen včelstvům, která zahynula. Výše přídělu je závislá od doby, ve které včelstvo padlo. Komu včelstvo zahynulo před koncem března, , je nucen všechen cukr, který měl pro toto včelstvo přidělen, vrátit. Zahynulo-li včelstvo do konce dubna, povoluje se mu pouze 1 kg. Při uhynutí do konce května, povolují se 2 kg. Ve vyjímečných případech, může spolek povoliti 3 kg. Ten, kdo bude po 15. srpnu spojovat včelstva, je nucen tento zákrok 8 dnů před provedením ohlásiti důchod. úřadu. Dále bylo přikročeno k řešení otázky, jak rozděliti cukr vrácený včelaři, kterým včelstva uhynula, mezi členy, kteří svůj stav zvýšili. Byl dán návrh, aby každý nový člen dostal přiděleno 10 kg. Ti členové, kteří do 5 včelstev, mají svůj stav zvýšen, budou bráni v úvahu dle možnosti. Návrh tento byl bez protestu přijat. Při živém zájmu bylo pak debatováno o různých poměrech při krmení, načež byla besídka ukončena.
Jiří Dubec
Zápis besídky ze dne 22.IX.40.
Př.předseda zahájil besídku a předal slovo př. jednateli. Tento oznamuje, že mluvil se synem bývalého předsedy př.Kohoutka, který je ochoten včelařskou knihovnu po svém otci, darovati spolku. Je jen zapotřebí tuto převzít, k čemuž se nabídl př. knihovník Štěpánek.
Př.Lisý sděluje dále, že ještě do konce měsíce září dostaneme příděl cukru na 1 včelstvo, který bude kostkový. Spolek má 312 členů, což jest dosud nejvyšší stav. Vrácení cukru od včelařů působilo veliké potíže, jelikož jest ve spolku ještě mnoho členů, kteří nemohou uvyknouti na plnění svých povinností vůči spolku. Po rozpravě, která se týkala různých soustav úlů se přešlo i na úlové váhy, byl dán následující návrh. Ten, kdo by si chtěl koupit vlastní váhu bude spolkem podpořen tím způsobem, že spolek váhy zakoupí a vlastník pak je během určité doby zaplatí. Způsob zaplacení byl stanoven tak, že během jednoho roku zaplatí člen 50% z celkové ceny vah a dalších 50% dále dle svých možností. Jednalo by se asi o 5 kusů vah. Návrh tento byl přijmut a vyžádáním nabídek byl jsem pověřen já sám. Dále odhlasováno, aby za obnos ve výši cca 1000 K bylo zakoupeno běžné včelařské nářadí a k nákupu byl zplnomocněn př. Čejka, Rovněž návrh, aby byla zakoupena právě vyšlá ovocnářská kniha od Dr.Dostálka byl přijat a besídka byla ukončena.
Jiří Dubec
Zápis včelařské besídky ze dne 20.10.1940.
Př.předseda zahájil besídku uvítáním všech přítomných a požádal př. jednatele o referát.
Tento sděluje, že cukr, který nám byl přidělen v množství 2 kg na 1 včelstvo, byl již až na několik jedinců odebrán. Ti, kteří neohlásili doplnění včelstev , bylo poškozeni tím, že cukr jim nebyl přidělen.Cena cukru včetně režie jest 3,78 K a spolkem byl účtován 3,90 K. Po přečtení nabídek na úlové váhy, které byly vyžádány od firem "Kamor" Úpice a Jos. Černý Velké Meziříčí, bylo odhlasováno, aby váhy byly objednány od fy "Kamor" Úpice v počtu 7 kusů a cejchované. Horáček Fr. Žďárský Boh.
Př.Kolín zaslal lístek ve kterém oznamuje vystoupení ze spolku. Př. Zahradníčkovi nebyla zaslána přihlášku na rok 1941, protože neplní žádné své povinnosti vůči spolku. Datum valné hromady bude stanoven dle toho, jak budou vydány včelařské kalendáře, což př. jednatel ještě oznámí. Př.knihovník sděluje, že vyzvedl knihy od pí.Kohoutkové po zesnulém př.Kohoutkovi. Celkem v počtu 40 knih.
Př. jednatel upozorňuje, že vyšla právě kniha př. Brennera "Včelař začátečník", k čemuž př.předseda připojuje návrh, aby každý nově přistoupivší člen byl povinen tuto knihu si zakoupiti jako zápisné. Návrh tento byl přijat. Rovněž návrh aby byl vydán knihovní seznam a pokutou 1 K potrestán každý, kdo si ponechá knihu déle než 2 měsíce, byly přijaty. Besídka pak byla ukončena. Josef Dubec
Zápis ze včelařské besídky konané 17.11.40
Př. předseda zahájil besídku a požádal o přečtení protokolu z minulé besídky. Př. jednatel referuje o došlé korespondenci z ústředí a oznamuje, že kalendáře pravděpodobně vyjdou do konce tohoto měsíce. Přišel dotazník pro přednášky , které se mají konati v příštím roce a byl vyplněn následovně: Kurs pro začátečníky , kurs racionalizační v Ohrazenicích a chovatelský. Ústředí dále oznamuje, že kdo má včelín v obvodu některého spolku, může mu býti cukr přidělen pouze tímto spolkem.
Př.Gruntorád jako pastevní referent oznamuje , že byla poptávka po svazence. Bylo proto odhlasováno, aby bylo zakoupeno 50 kg subvenčního semene svazenky. Přišel též dotazník pro objednávku akátu, javoru mléčného a jilmů. Koupíme 500 kusů javoru mléč. a 500 kusů akátů. Jívy v počtu 200 kusů budou zdarma. Lípy v počtu 30 kusů od př.Štěpánka v Rosicích n/L. odebéře př.Gruntorád a přidělí každému, kdo se přihlásí. Obnos 5,-K za kus zaplatí spolek. Při sestavování výboru na příštím rok byl dán návrh, aby tento zůstal nezměněn, což bylo odhlasováno většinou přítomných . Po rozpravě, která nastala po vyčerpání programu byla besídka ukončena.
Zapsal Jiří Dubec
Zápis besídky konané dne 22.12.1940.
Př.jednatel zahájil besídku za nepřítomnosti př. předsedy. Oznamuje, že valná hromada nebyla svolána, jelikož kalendáře z tech. důvodů nebyly dosud vydány. Včelařských potřeb a náčiní bylo objednáno za 2000 K od Medokomise. Rovněž sojové moučky , která je nám nabízena bylo objednáno 25 kg. Př. Gruntorád oznamuje, že lípy a jívy jsou již rozebrány. Př. Čejka sděluje, že máme 70 kg vosku zakoupeného à 40,- K za kg. Na základě toho bylo usneseno, aby mezistěny se prodávaly à 45,- K za kg. Osvětové komisi v Pardubicích, která nás žádá o podpoření bylo zasláno 30,- K. Brožůr "Včelař začátečník" od př. Brennera bylo objednáno 20 kusů a těšily se takovému zájmu, že byly ihned rozebrány a kupovali si je i včelaři pokročilí.
Po rozpravě, která následovala byla besídka ukončena.
Jiří Dubec

Rok 1939

25. září 2007 v 23:10 | Josef Havrda
Zápis o výborové schůzi konané dne 19.II.1939, za účasti 37 členů, která byla zahájena př.předsedou Pokorným.
1. Stanoven nový zapisovatel př.Kolín Jos. z Pardubic, Familie
2. Stanoveny ceny mezistěn na Kč. 21,-
3. Schůze prohlášena za důvěrnou a schváleno koupiti 1 q cent vosku za cenu 16,50 Kč za jeden kg , dále 4 automatické úlové váhy (ovšem pokud stačí peníze) a rozděleny členům: příteli předsedovi Pokornému, Ohrazenice, př.Zíkovi, Čeperka, př. Gruntorádovi Rosice a př. Kouřílkovi Familie, s podmínkou, že dotyční budou přesně desetidenně odváděti zápisy o úbytcích resp. přírůstcích včelstev na váze.
4. Důvěrnost schůze zrušena a pokračováno při schůzi norm.
5. Př.Lisý sdělil, že příští besídku bude míti přednášku př. Sedláček z Hradce Králové na thema: "Racionalizace ve včelařství".
Navrženo a schváleno, aby byly dány do vazby všechny knihy spolkové knihovny, pokud jest třeba. Knihy k vazbě vybéře př.knihovník.
6. Př. předseda Pokorný navrhuje, aby všichni včelaři, kteří k nám přišli z pohraničí, zaslali vzorky včel ze svých včelínů a to po 30 kusech včel k výzkumu včel. ústavu v Dole. Rozdělena sojová moučka členům spolku, čímž byla schůze skončena.
Kouřílek Fr. Josef Kolín - zapisovatel
Výborová schůze konána dne 16./4. 39 zahájena př. místopř.
1. Př.jednatel přečetl došlé dopisy.
2. Vydávání sazenic akátů a javorů mléč. členů spolku po té prohlídka včelínu u př.jednatele Lisého.
Kouřílek Josef Kolín - zapisovatel
Zápis o výborové schůzi, konané dne 21./5. 1939.
1. Schůze zahájena př.předsedou Pokorným za přítomnosti 30 členů.
2. Vzpomenuto úmrtí Dra Vet. Rytíře
3. Př.jednatel čte došlé dopisy pro spolek,
4. Předána kniha knihovníkovi "100 nejdůležitějších chorob a škůdců ovoc. stromoví" pro včel. knihovnu.
5. Schváleno, že kurs pro začátečníky bude uspořádán dne 11.června 1939 u př.Čejky v Čivicích. Hodina kursu bude oznámena dodatečně.
6. Přihlášen a přijat nový člen spolku př.Ježek Frant., říd. učitel v.v. Pardubice.
7 Př.Rutr z Rábů předložil potvrzení výzk. stanice v Dole o zdravých včelstvech.
8. Př. Čejka podává referát o koupi vosku, současně žádá, aby byl předán pařák na vosk od př.Ryby z Pardubic, k potřebám při výrobě mezistěn pro spolek a současnému půjčování okolním včelařům, čemuž se vyhovuje.
Schůze ukončena.
Kouřílek Josef Kolín - zapisovatel
Zápis o exkursi pořádané dne 11./VI. 39 na včelíně př.Čejky v Čivicích za účasti 63 členů.
Přítel Morávek z Hradce Králové referoval o postupných pracích ve včelstvu. Rozebrána včelstva za odborného výkladu referenta. Ukázka značení matek.
Kouřílek Zapisovatel - Josef Kolín
Zápis o výborové schůzi dne 18./VI. 39 za přítomnosti cca 25 členů.
1. Schůze zahájena př.Pokorným.
Jednání o dvouvčelstevním hospodářství.
2. Usneseno, aby př.předseda Pokorný a př.Jednatele Lisý odebrali se co deputace na okresní úřad a požádali o stanovení cen medu pro rok 1939. Zatím projednáno, že cena medu 20,-K za 1 kg není nikterak přemrštěná a na letošní špatný včelařský rok odpovídá alespoň z části běžným cenám jiných potravin.
3. Stanovena exkurse na den 2./VI. (mělo být zřejmě 2.VII.) t.r. k příteli Ruterovi do Rábů ku prohlídce jeho včelnice a pojízdné váhy. Co referent stanoven předseda Pokorný. Zvláštní oznámení o této exkursi jednotlivým členů nebude podáváno pro veliký finanční náklad.
Schůze skončena a pokračováno ve volné debatě.
Kouřílek Zapsal Josef Kolín zapisovatel
Zápis o exkursi konané dne 2./VI. t.r.(opět mělo být zřejmě 2.VII.JH) na včelín př.Rutra v Rábech za přítomnosti cca 20 členů.
Prohlídka včelínu, váhy na vážení šesti úlů a automat. napajedlo.
Kouřílek Zapsal Kolín zapisovatel
Poznámka: Na stránce, na níž se nalézá tento zápis je nalepena páska o rozměru 150x15 mm červenobílé barvy. na níž je 8mm široký pruh červené barvy, který má ještě po svých obou okrajích necelý milimetr od krajů bílou linku též necelý milimetr širokou, Středem tohoto červeného pruhu je pak nápis "Pravý jen s neporušenou kontrolní páskou" . Nápis je rovněž bez barvy, tedy bílý.
Zápis o výborové schůzi, konané dne 20./VII. 1939 za účasti cca 20 členů.
Schůzi zahájil př.předseda Pokorný. Projednáno, že z vosku koupeného se mezistěny protahují.
Předseda a úzký výbor dostal plnou moc k volnému peněžnímu hospodaření a k nakoupení užitečných potřeb pro včelaře v neomezeném množství, pokud pen. stačí. K tomuto usneseno koupiti nálepky na lahve s medem, aby si včelaři mohli po 100 kusech odkoupiti.
Dále nařízeno, aby knihovník koupil všechny včelařské knihy v poslední době vyšlé.
Volná debata.
Kouřílek Zapsal Josef Kolín zapisovatel
17.9.1939
Zápis o výborové schůzi konané dne 17./9. t.r.
Volná debata. Josef Kolín zapis.
22./10.1939
Zápis o besídce konané dne 22./10. t.r. za přítomnosti cca 15 členů. Besídku zahájil př. předseda Pokorný.
Čtení dopisů přítelem jednatelem Lisým.
Navrženo koupiti tyto knihy:
Brener "Přezimování včelstev"
Rytíř "O nemocech a škůdcích včely medonosné"
Objednána sojová moučka pro členy:
př.předs. Pokorný 1 kg př.Libich 1 kg
př. Dubec 2 kg př.Vančura 2 kg
př. Čejka 1 kg př.Šafka 1 kg
př. Sedlák 2 kg př. Štěpánek 4 kg
př.Kouřílek 1 kg př.Kolín 1 kg
Josef Kolín , zapis.
Zápis o besídce, konané dne 19./XI.39 za účasti cca 20 členů.
Besídku zahájil př.předseda Pokorný.
Př.Pokladník Matura sdělil, že přišly 2 váhy úlové à 540,- K a byly přiděleny: 1 váha př.předs. Pokornému do Ohrazenice a 1 váha př.Gruntorádovi do Rosic, s podmínkou, že budou vedeny přesné záznamy o úbytcích resp. o přírůstcích na váze, jinak váha bude odebrána a přidělena jinému. Gruntorád Josef
Následovala volná debata.
Josef Kolín zapis.
Zápis o besídce konané dne 17. prosince 1939, kterou zahájil př.předseda Pokorný.
Př. pokladník Matura přečetl oběžník od Ústředí, stran cen medu a jeho balení, čistění a.t.d.
Usneseno neprodávati mezistěny nýbrž vyměňovati za vosk , počínaje dnešním dnem.
Usneseno žádati o povolení valné hromady a to na den 28./I. 1940. Jednáno, aby na valnou hromadu byly dány úly a to asi 10 kusů různých typů, aby se začátečníci mohli poučit o jejich výrobě.
Usneseno aby př.Kalašovi byly odebrány lahve a dány do prodeje př.Gruntorádovi, dále aby př. Kalaš svůj dluh splácel.
Volná debata. Josef Kolín zapis.
Gruntorád Josef

Rok 1938

25. září 2007 v 23:08 | Josef Havrda
Zápis o výborové schůzi
konané dne 16.ledna 1938 v klubovně hotelu "Palace" v Pardubicích.
Schůzi zahájil o valné hromadě nově zvolený předseda přít. Pokorný za účasti 20 členů.
Bylo usneseno upomenouti členstvo, které dosud nezaslalo přihlášek k včel.spolku. Ježto by upomínky nepořádných členů musila nésti spolková pokladna, výbor se usnesl a odhlasoval, aby při každé upomínce bylo připočteno 1,50 Kč režijních výloh, každému upomínanému k tíži.
Přítel pokladník hlásí, že dosud ještě 60 členů nezaslalo členských přihlášek na r. 1938. Po 17.denní lhůtě přikročí pokladník k upomínání o ně, pokud se důvěrníci dotyčných okrsků o zaslání jich nepostarají, jak slíbili.
Někteří členové platí nejnižší pojistnou premii, jež jest obsažena v členském příspěvku, což není doporučení hodno, protože včelíny některých přátel mají několikatisícové ceny. V případě požáru by tedy obdrželi pojistné velmi nízké.
Přítel pokladník Matura učinil návrh, zda by nebylo možno při Z.Ú.V.Č. ustanovit svépomocné pojištění , namísto celkového pojištění u pojišťovny, protože požáru včelínu jest velmi málo, a placené premie na pojištění činí jen u našeho spolku dosti slušný obnos.
Přítel předseda Pokorný sděluje, že nejvyšší správní soud rozhodl, by označení prodávaného medu páskou "Zkoušeno státním výzkumným ústavem v Dole" se nedovoluje a jest zakázáno, ježto kupující by mohl býti uváděn v omyl, že med jest uvedeným ústavem skutečně zkoušen. Zákon o nekalé soutěži tak uvádí.
Byla zaslána naším spolkem přihláška do Z.(Zemského) Ústředí (pastevní odbor) o sazenice medonosných stromů a semena medonosných pícnin. Pastevní odbor nepřiděluje subvence na nákup, protože některé spolky obnos Ústředím věnovaný použily na jiné účely.
Nově zvolený jednatel přít.Lisý byl výborem pověřen, aby jednal o nákupu válc.lisu na mezistěny, prostřednictvím fy. Švarc. Snad nejlépe by se spolku líbil lis vyráběný v Rusku tov. Lomakin, pokud tento by byl stejné kvality s válc. lisy, již u nás používanými a pakli by cenové rozpětí nebylo snad veliké.
Jako hlavní bod bylo přikročeno k volbě funkcionářů. Přít.předseda Pokorný, jako bývalý dlouholetý jednatel navrhuje přít.Lisého, s kterým již dříve věc ujednal a který se také nejlépe hodí. Návrh jeho byl jednohlasně výborem schválen a přít.Lisý jednatelem zvolen; následkem služebního zaneprázdnění přítomen nebyl.
Pokladníkem zvolen byl dosavadní pokladník př.Matura. Hospodářem byl zvolen, přít.Ryba pro nářadí a příslušenství, přít. Kalaš sklad lahví. Knihovníkem zvolen byl přítomný př. Štěpánek z Barchova. Místopředseda př.Zíka navrhuje pojištění naší spolkové knihovny, ježto tato obsahuje velmi cenné svazky z oboru ovocnictví, kromě knih včelařských. Knihovník dle seznamu ocení knihovnu, která se pojistí, což bylo schváleno. Bylo usneseno knihovnu přenésti do vhodnější místnosti, ježto ve vrátnici jest na nepříhodném místě.
Přijmuti a doporučeni vesměs důvěrníky a přítomnými členy, byli následující noví členové:
Tomáš Beránek, štábní strážmistr z Trnové
Jos. Beneš, rolní ze Dřítče
Jan Horáček rolník v Sezemicích
Václav Jindra učitel v Rosicích
Jaroslav Parkán kovář v Měticích
Josef Ryba řídící učitel v Rokytně
František Štěpánek rolník v Němčicích
Josef Bodlák stroj.zámečník ve Staročernsku
Eduard Drajer zaměstnance Explosie v Rosicích
Košťál zámečník v Srchu
Stanislav Suchánek v Moravanech
Karel Kercl rolník ve Veské
Jos. Štěpánek strojvedoucí v Pardubicích-Přerovská
Josef Lát tovární dělník v Čivicích
Na upozornění př.Jiroutka ze Svítkova (nepřítomného), že včel.spolek postrádá označení (firmu), bylo usneseno a odhlasováno, nechat zhotovit přiměřenou tabulku s jménem spolku , která se umístí na viditelném místě u vchodu do spolkových místností. Kromě toho bylo usneseno, diplom obdržený od Z.Ú.V.Č. za činnost spolku našeho, nechati zarámovati a zasklíti a pak vyvěsiti v naší spolkové místnosti.
V roce 1938, bude pořádána výstava zemědělských plodin a ovoce v Pardubicích. Náš včelař. spolek byl též na spoluúčast přizván. Bylo usneseno získati, co největší množství výstavních včelařských jak výrobků, tak i pomůcek a předmětů týkajících se včelařství. Aby výstava setkala se se zdarem, bude nutno požádati širší okolí a spolky o účast, případně celou župu a oblast východ. Čech.
O zdar výstavy, pak o vystavování, musí se přičiniti každý jednotlivý člen. zapsal Frant. Náhlík
Dodatek: Bylo usneseno, by knihovník sledoval včel.Knihy a brožury, vycházející a pokud tyto nejsou v knihovně, by jich objednal.
Zápis o výborové schůzi konané
20.února 1938 v klubovně hotelu "Palace".
Schůzi zahájil předseda Pokorný za přítomnosti 24 členů. Bylo definitivně schváleno výborem, koupě válcového lisu na mezistěny a vařáku s přímým topením. Jednatel př.Lisý byl zplnomocněn výborem, aby v Praze s medokomisí sjednal cenu lisu a vařáku a objednal je.
Na výrobu mezistěn se přihlásili př.Čejka a př.Andrle. Při též schůzi se př.Andrle, od výroby vzdal ve prospěch př.Čejky.
Cenu za výrobu a vyvařování voští nám př.Čejka určí sám.
Dále bylo nabízeno,pokud zásoba stačí, semeno svazenky,,ligrusu a jetelovin.
Přítel předseda a jednatel žádá všechny důvěrníky, aby ve svých obcích to oznámili členům.
Tím byla schůze ukončena. Zapsal J.Čejka
Zápis o výborové schůzi konané dne 2.března 1938.
Schůze byla zahájena předsedou Pokorným za přítomnosti 32 členů.
Jednohlasně byl schválen účet za vařák a poukázán k výplatě.
Odhlasováno prodání dvou vařáků a to značky "Švarc" se slevou 50%, značky "Vítěz" se slevou 30%.
O koupi jednoho vařáku se přihlásil př.Mlateček ze Sezemic.
Přítel Lisý byl pověřen úkolem zjistit u Ústředí, zda podléhá výroba mezistěn nějakým poplatkům.
Rozdáno bylo z větší části členům semeno ligrusu, svazenky, bílého jetele a švejďáku. Předseda pastevního odboru př.Růža žádá, aby v příští valné hromadě členové sdělili, jak se osvědčil ligrus a svazenka po stránce hospodářské i včelařské.
Po poučné debatě byla schůze skončena.
zapsal Čejka
Zápis o výborové schůzi konané dne 24.dubna 1938
Schůzi zahájil jednatel př.Lisý za přítomnosti 19 členů. Přečetl dopis od př. předsedy Pokorného, jež se omlouvá pro nemoc. Žádá výbor aby vzal na vědomí, žen se nebude moci zúčastnit žádné práce pro včelařskou výstavu, jelikož je vážně nemocen. Semeno ligrusu, svazenky a jetelovin bylo rozebráno.
Dále bylo schváleno dáti 8 kg medu do hospodářského družstva za uskladnění a rozdělení cukru včelařům Med dodá př.Pokorný po 10,- Kč u 1 kg. Nově byla zařazená kniha Vaňkova "Třešeň".
V měsíci červnu místo besídky je navržena schůze v Čivicích.
Př.Čejka má zakoupiti potřebné věci k válcovému lisu a účet předati pokladníkovi. K závěru mluvil př.Lisý o stavbě cukrovaru na Slovensku a valné hromadě ZUVČ. Též zápis o poslední schůzi byl schválena podepsán, Čejka Jaroslav
Ověřili František Libich
Ant.Kysela
Zápis o schůzi konané 17.července 1938 v Opatovicích.
Schůzi zahájil př.Matura za přítomných 15 členů, což je na tak velký spolek , který čítá 275 členů málo.
Projednalo se, by pokladník objednal láhve na med. A sice 500 kusů na povázání a 500 kusů bojolek na 1 kg. Dále jednáno bylo o daru na obranu státu a sjednáno, aby každý člen dal 10 haléřů z 1 kg cukru, což jest asi 2300 Kč. Přítel Libich navrhuje, by spolek doplnil částku na 3000 Kč a výbor jednohlasně tento návrh schválil. Potom si členové prohlédli ústav chovanců v Opatovicích, čímž byla schůze ukončena.
Zapsal Čejka
Ověřili: podpis nečitelný a Josef Komárek
Zápis o výborové schůzi konané 21.srpna 1938.
Schůzi zahájil př.Zíka za přítomných 25 členů.
Přečetl nabídku Medokomise jež nabízí za med Firma Praha 11,- Kč. Což jest velmi málo a navrhuje svolat Župní schůzi za účelem stanovení ceny medu.
Dále předané ke schválení dvě brožury a to Pacův "Památník" a "Včelařovo pastevnictví", usneseno. Pacův "Památník" vrátit , "Včelařovo pastevnictví" koupit.
Pokladní zpráva po propočítání lahví na med, aby spolek nemusel doplácet , by tála na povázání 1,60 Kč 1 kg a 2,20 Kč Boyol. Což výbor schválil.
Pokladník hlásí že na obranu státu bylo poukázáno 3000 Kč.
Cenné papíry uloženy v městské spořitelně za 5000,-Kč.
Odhlasován účet 145,- Kč př.Komárkovi za dodané plechové věci k lisu.
Navržena mimořádná schůze za účelem výstavy 11. září. Tím byla schůze skončena.
Zápis o výborové schůzi konané dne 20.listopadu 1938 v rámci přednášky prof. Šístka "Včelí pastva".
Schůzi zahájil př.předseda Pokorný, jenž po těžké nemoci se opět mezi nás vrátil.
Jednatel si stěžuje na nezájem členů ohledně stromků pro pastvu včel, ačkoliv poslal 65 dopisů členům, obdržel pouze 12 odpovědí a uvádí, že takovéto jednání členů se ho nemile dotýká.
Pokladník Matura navrhuje darování medu za částku 200 Kč, pro uprchlíky.
Výbor schvaluje tento dar. Med dodá př.Kovář. Ohledně milodarů, jenž se každoročně vyplácejí, ponechá na rozhodnutí pokladníka.
O valné hromadě byla rozvinuta debata a navrženi tito kandidáti. Přítel Pokorný předseda, místopředseda Zíka, jednatel Lisý a pokladník Matura. Tím byla schůze skončena.

Rok 1937

25. září 2007 v 23:07 | Josef Havrda
Zápis o výborové schůzi konané 17.1.1937 za přítomnosti 18 členů.
Místopředseda př.Zíka zahájiv schůzi, oznamuje úmrtí zasloužilého předsedy spolku př. Kohoutka Fr., jehož zásluhy o spolek a včelařství případně ocenil. Se zemřelým rozloučil se v krematoriu jménem spolku jednatel. Dále oznamuje úmrtí nejstaršího člena spolku 83letého př. Ant.Hruši z Dašic. Oběma vzdána čest jejich památce povstáním.
Na základě dopisu Dra.J. Svobody z Dolu usneseno konati kurs medových vín a likérů 14. února a kurs pečení medového pečiva 15.,16.,17. února a uloženo jednateli vše potřebné zaříditi.
Usneseno dodatečné schválení odebrání tří losů věcné loterie Družiny válečných poškozenců (10,-Kč). Schváleno darovati Českému srdci 10,- Kč.
Zaujato vyčkávací stanovisko ke stavbě včelařského cukrovaru, propagovaného na Slovensku.
Usneseno připomenouti loňským členům, kteří na letošní rok dosud příspěvek nezaplatili, následky z toho plynoucí a vybídnouti je, by kalendáře a odznaky, pokud je dostali, vrátili, nebo za ně zaplatili 5,- Kč.
Tím skončeno. Zapsal K.Pokorný
Zápis o výborové schůzi konané 21.března 1937.
Jednatel podal zprávu o agitaci sloven. včelařů pro stavbu cukrovaru v Topolčiankách a stanovisku, které k tomu zaujímá naše ústředí.
Schváleno zakoupiti brožuru Vítkovu "Jaro".
Usneseno nakoupiti pro členy ne 50 ale 100 kg mezistěn od Habady. Členové varováni před koupí mezistěn z vosku s přísadami , jak je za levnější cenu nabízí firma Zbořil.
Na poslední dopis p. Tlustého odpoví pokladník př.Matura.
Spolek náš dostal od Zem. Ústředí diplom uznání za svou dlouholetou činnost. Usneseno poslati ZÚ poděkování.
Jednatel vyzývá k ustavení odborů a k oživení jejich činnosti.
Matura K.Pokorný
Štěpánek zapsal
Zápis o výborové schůzi konané 18.dubna 1937.
Dopisem krajského sekretariátu republikánské strany , žádán náš spolek, by se zúčastnil pro podzim projektované župní výstavy ovocnické . Usneseno zúčastniti se exposicí včelařskou a uloženo jednateli, aby ve schůzi přípravného výboru sjednal podmínky a navrhl pro všechny plán včelař. exposice.
Usneseno zakoupiti pro spolek válcový lis na mezistěny a k tomu cíli vyžádati si nabídky.
Př.Ryba se vzdává funkce hospodáře a zvolen místo něho př.Kalaš, který se uvolňuje též vésti prodejnu medu. Usneseno pokusiti se o zřízení druhé prodejny v části města blízko nádraží.
Usneseno opatřiti ceníky láhví na med a kelímků.
Oznámeno, že mezistěny od Habady došly a členové je mohou odebrati u jednatele. Jakost jejich je velmi dobrá.
Zprávu o valné hromadě ZÚ podali delegáti.
Matura K.Pokorný
Štěpánek zapsal
Zápis o výborové schůzi, konané dne 23.května 1937.
Jednatel podal zprávu o svém jednání s přípravným výborem ovocnické výstavy. Jeho ujednání bylo schváleno a zvolen výstavní výbor: Př.Lisý, Matura, Pokorný,Kovář, Zíka, Mlateček, Donát z Dašic, Čejka z Čivic, Štěpánek z Barchova, Trávníček, Malý z Rosic, Fuksa ze Ždánic, Pavlíková z Pardubic, Všetečka, Vach, Tůma, Náhlík.
Usneseno od členů nabízený vosk kupovati po 19,- Kč 1 kg.
Na válcový lis na mezistěny dosud žádná nabídka fir.Bratři Švarcové nedošla.
Usneseno objednati od firmy Solo ze Sušice papírové kelímky na med: 100 kusů na 1 kg medu, 200 kusů na ½ kg, 300 kusů na ¼ kg.
Od firmy Alois Rűckl v Bystřici u Teplic Šanova usneseno objednati na adresu A.Mlateček Sezemice k zaslání: 200 kusů láhví na 1 kg medu, 250 kusů na ½ kg, 300 kusů na ¼ kg.
Na adresu Jan Kalaš Pardubice Ležánky 30 kusů láhví na 1 kg s uzávěrem Bayol, 300 kusů na ½, kg, 500 kusů na ¼ kg, 200 kusů na 1 kg k povázání, 200 kusů na ½ kg rovněž k povázání, 50 kusů lahví na 2 kg k povázání a 50 kusů na 3 kg též k povázání.
Tím skončeno
Matura K Pokorný
Štěpánek zapsal
Zápis o výborové schůzi konané dne 20.června.1937
Jednatel referuje o další schůzce přípravního výboru ovocnické výstavy, což vzato na vědomí,
Nabídka fy V.Švarc v Kolči zatím odložena.
Usneseno mezistěny od Habady objednané, přenechávati členům po 25,-Kč 1 kg. Stanovena též cena láhví a kelímků pro členy a to: Láhve s uzávěrem BAYOL: na 1 kg 2,- Kč, ½ kg 1,60 Kč, ¼ kg 1,30 Kč.
Láhve na povázání. na ½ kg 1,- Kč, 1 kg 1,40 Kč, 2 kg 2,20 Kč, 3 kg 2,80 Kč.
Kelímky: (neuvedeno)
Bedny se ponechají těm členům, kteří vzali láhve na sklad a členům je rozdělují.
Usneseno zakoupiti 25 kg svazenky a pro letošek ji zájemcům rozdělit zdarma..
Usneseno konati v nejbližších dnech kurs pro začátečníky na včelíně př.K.Všetečky v Sezemicích a pak třídenní kurs plemen. chovu na včelíně př.Lisého v Čivicích. O datumech kursů dohodne se př.jednatel s př.Lisým.
Tím skončeno K.Pokorný
zapsal
Zápis o výborové schůzi konané 19.září 1937.
Dodatečně schváleno uspořádání přednášky prof. Šístka z oboru včelí pastvy.
Jednatel oznamuje, že výstava ovoce jejíž součástí měla býti výstava včelařská, byla z různých příčin odložena na příští rok.
Záležitost koupě válcového lisu na mezistěny předat k rozhodnutí valné hromadě.
Ustaven též program valné hromady, kterou usneseno konati 19.prosince 1937
K.Pokorný
zapsal

Rok 1936

25. září 2007 v 23:05 | Josef Havrda
Zápis o 2. výborové schůzi, konané dne 19.ledna 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahajuje př.místopředseda př.Zíka za onemocnělého př.předsedu.
Zpráva jednatele: Př. předseda se dopisem omlouvá, že se pro nemoc nemůže zúčastnit besídky a zároveň se z téhož důvodu vzdává funkce referenta chov.odboru, delegáta do župní schůze a do valné hromady ústředí. Referát chov. odboru převezme př. Lisý, jehož funkci ref.osvětového převezme př.Zíka, který rovněž převezme funkci delegáta do župy a ústředí za př.předsedu.
Čten přípis včel. spolku z Ml.Boleslavi, který nesouhlasí s nynějším ústředím v Praze. Přípis podrobně probrán a shledáno, že některé výtky na ústředí pocházejí z neznalosti věci, některé jsou však plně oprávněné a možno s nimi souhlasit. Vzat na vědomí přípis racionálního odboru o zřízení župní pozorovací stanice. Oznámeni referenti pro zahraniční literaturu př.Lisý a Malý. Schváleno další odebírání časopisů Včelařský obzor a Včelařská tribuna.
Bude žádáno na členstvu z Opatovic zaplacení příspěvku 160,- Kč za dodaný vařák na vosk.
Vzato na vědomí oznámení př.Matury, že byla zaslána redakci Čes.včelaře zpráva o valné hromadě k uveřejnění.
Schválen návrh př.Lisého, aby zřízení spolkového včelínu a spolkové chovatelské stanice bylo prozatím odsunuto a aby se zřídilo chovatelské území.
Schváleno zakoupení chovatelského nářadí. K rozhojnění včelí pastvy bude zakoupeno: svazenka, Ligrus, bílý jetel, akáty, javory a lípy, které se rozdají zdarma členům. K úhradě použije se částky, ponechané spolku z přeplatků za cukr z roku 1935. Celá částka se ovšem rozdělí na několik let.
Budou pořádány dva chovatelské kursy, jeden v Pardubicích a druhý v Čáslavi za vedení př.Baťhy z ústředí.
Choroby včel bude nutno hlásiti okresnímu úřadu zvěrolékařem, jemuž bude při prohlídce assistovat buď př.Lisý, nebo př.Pokorný, který za tím účelem navštíví kurs včelích chorob ve státním ústavu v Dole.
Př.Štěpánek se uvolil vypěstovat na své zahradě ze semen akáty, javory a pajasany. Semeny a režijní výlohy uhradí spolek.
Zapsal: O.Matura Ověřili F.Kohoutek, Ryba, Zíka
Zápis o 3. výborové schůzi, konané 16.února 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahajuje př.předseda Kohoutek za účasti 15ti členů.
Protokol z minulé schůze schválen. Došlé 2 výtisky něm. časopisu "Der deutsche Imkei" předány př.Malému, referentu pro cizí literaturu.
Došlo již několik přihlášek o medonosné keře a stromy. S objednávkou bude posečkáno do konce února.
Schválen návrh př. jednatele, aby se spolek stal členem nového družstva pro zpeněžení medu "Medokomise" s jedním podílem 50,-Kč a zápisným 25,-Kč.
Schválen návrh př.jednatele, aby se z dotace 2000,- Kč odsouhlasené valnou hromadou koupila jedna váha pro referenta pastevního odboru př.Růžu.
Redakce "Čes.včelaře" oznamuje, že první a druhé číslo časopisu bude členům zasláno najednou v nejbližších dnech.
Čten přípis včel. spolku pro Bunardice a okolí (u Tábora), který nesouhlasí s nynějším vedením v ústředí v Praze, a žádá zvolení nových osob.
Schváleno zakoupení 20ti výtisků knihy "O svazence", od prof. Pokorného, která se půjčí rolníkům, členům z nejpočetnějších okrsků.
Schváleno zakoupení spisku ""Čejkův ůl" od př.Čejky, lesního rady v.v. pro knihovnu. Cena 6,- Kč.
Spolku "Český slepecký tisk" odsouhlasen dar 10,- Kč.
Př. místopředseda Zíka referuje o župní schůzi, konané dne 9. února t.r. v Hlinsku v Č. Za ústředí byl přítomen př.Jakš st., místopředseda ústředí. Na schůzi o schodku v Medokomisi, o přídělu župních vah ,atd.
Př. jednatel oznamuje, že v Pardubicích bude pořádáno filmové představení o chovu matek př.Baťhou, k němuž budou pozvány všechny spolky župy.
Rozdělení nezdaněného cukru na rok 1936 obstará opět Rolnické družstvo v Pardubicích.
Zapsal: O.Matura ; Ověřili: Adolf Mlateček, Zíka
Zápis o 4. výborové schůzi, konané 22.března 1936 u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil př.předseda za účasti 14ti členů. Protokol z minulé výborové byl po přečtení schválen.
Zpráva jednatele: Př. jednatel předčítá rozvrh o přídělu medonosných stromů jednotlivým okrskům; cena jich spolu s dovozným činí 1215,-Kč a byla jednomyslně schválena.
Přijat návrh, aby byla ustavena dozorčí komise, která se během roku přesvědčí, zda jsou medonosné stromy správně a účelně vysazeny. Pro Rosice n/L a Rybitví zvolen př.Pokorný, pro Ždánice , Opatovice n/L a Dolany př.Zíka, pro Ohrazenice př.Kohoutek, Zástavu, Sezemice, Lány u Dašic, a okolní obce př.Mlateček, pro Moravany a Dašice př.Trávníček, pro Čivice př.Štěpánek, pro Barchov př.Čejka a pro N.Jesenčany a Ostřešany př.Kovář. Do jedné z podzimních výborových schůzí si tito přátelé připraví referáty o stavu stromů. Na valné hromadě bude přednesen posudek společný. Pro rozhojnění včelí pastvy bude zakoupeno 25 až 30 kg svazenkového semene od př.Komárka z Koloděj, Semeno bude členům prodáno aneb rozdáno zdarma, ovšem s podmínkou, že množství darovaného semene vrátí z vlastní sklizně.
Zakoupen pro knihovnu spisek J.Vrbky "Umělé rojení a přidání matek" za 5,- Kč, spisek "Lidový chov matek" od Eichmana za 3,- Kč, spisek "Včelařova dílna" od Brenera za5,- Kč.
Spolek objedná 50 kg mezistěn, které rozprodá členům.
Včel. spolku v Domažlicích bude zaslán pozdravný přípis k 50tiletému trvání.
Správci rolnického družstva odsouhlasen dar 5 kg medu, který dodá spolku př.Mlateček za 12,-Kč za 1 kg.
Př.Čejka podává zprávu o "Čejkově úlu", který je praktický a účelný.
Za členy se hlásí: Václav Koubek obuvník ze Sezemic a Frant.Loskot, rolník z Mnětic. Doporučuje př.Mlateček. Přijetí schváleno.
Zpráva př.předsedy o exkursi do Staročenska. Exkurse se ještě zúčastnili př.Pokorný a př.Lisý. Podle úsudku zúčastněných je Staročensko pro zřízení spolkové stanice výhodné. S př.Desenským, na jehož pozemku bude stanice zřízena, bude sjednána smlouva prozatím na 1 rok za roční poplatek 150,-Kč. Drobná vydání na prozatímní úpravu stanice schválena.
Po přednášce př.Baťhy o chovu matek bude pamatováno na to, aby se provedl soupis objednávek o matičky z naší spolkové stanice.
Př.Zíka daruje spolku chovné klícky na matky a klícky pro přidávání matek.
Stanoven program schůzek na okrscích: V dubnu v Sezemicích, v květnu přednáška př.Baťhy v Pardubicích, v červnu v Čivicích (pastevní), v červenci ve Staročensku kurs pro začátečníky, v srpnu v Čeperce na včelíně př.Morávka a v září v Pardubicích kurs pletení rohoží.
Zapsal O.Matura Ověřovatelé Adolf Mlateček
František Kubizňák
Zápis o 5. výborové schůzi, konané 26./4. 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahájil př. místopř. Zíka za účasti 11ti členů. Přátelé Pokorný, Lisý a Čejka referují o mimořádné valné hromadě ZÚV v Praze.
Př. Ryby si stěžuje, že se spolkovým vařákem zachází nešetrně a že vařák půjčený do Dašic byl vrácen poškozený. Usneseno, aby při pořádaném kursu pletení rohoží, byl předveden vařák na vosk v praxi.
Přednáška př.Baťhy s filmem, stanovena na 21. červen t.r.
Za semeno svazenky zaplaceno 270,- Kč. Medonosné stromoví rozdáno podle vytčeného programu až na 96 pajasanů, které byly zaškolkovány v Ohrazenicích u př.jednatele.
Schváleno vydání 302,-Kč na zřízení podstavců pod úly a zřízení krytu pro úlovou váhu, jež dodal př.Čejka (Spolková stanice ve Staročensku).
Pro knihovnu budou zakoupeny 2 spisky od Ing. C. Strýčka.
Př.Mlateček převezme všechen vosk od spolku, který byl přijat výměnou za mezistěny. Stanovena cena 15,- Kč za 1 kg vosku.
Př.Malý z Rosic přehlédne všechny spolkové vařáky a podá o jejich stavu zprávu.
Příští schůze se koná 24./5. 1936.
Zapsal O.Matura
Zápis o 6. výborové schůzi, konané dne 24.května 1936 u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahájil př.předseda Kohoutek za účasti 12ti členů.
Zpráva jednatele: Mezistěny dodané Drem Hromeňukem (25kg) přijdou po připočtení dovozného, na 23,- Kč za 1 kg. Přijat návrh, aby se prodávaly členům za 22,- Kč za 1 kg. Ztráta 25,- Kč je hražena z výnosu prodaných mezistěn loni. Bude objednáno ještě 50 kg mezistěn od Halady Oldřicha z Černínska. Letáky o svazence budou rozdány i rolníkům nevčelařům. O pojištění cukru , po dobu jeho uložení v rolnickém družstvu, bude rozhodnuto v příští schůzi po informaci př. jednatele u roln. družstva a několika pojišťoven. Semena hulevníku má př. jednatel zdarma k rozdání. Vycházka do Čivic na ligens stanovena na 31./5. 1936 odpoledne. Sraz na silnici u Kokešova ve 14 hodin. Dne 7.6. t.r. koná se přednáška v Sezemicích . Besídka se dne 21. června nebude odbývati. Na 28./6.1936 proponována přednáška př.Baťhy s doprovodem filmu o plemenném chovu matek.
Zpráva pokladníka: Odsouhlaseny účty na valnou hromadu Z.Ú.Vč. v Praze, 60,-. Kč. Zakoupeno razítko pro pokladníka za 14,- Kč. Půjčka práce na 1000,- Kč bude unifikována. Př.Kotek bude upomenut, aby do 8 dnů zaplatil dluh 152,40 Kč a 72,- Kč. Př. Kšír bude rovněž upomenut o zaplacení zbytku dluhu za rok 1935 za částku 160,- Kč za vařák na vosk.
Př.předseda referuje o průběhu valné hromady Z.Ú.Vč. v Praze.
Zapsal O.Matura
Zápis o 7.výborové schůzi konané dne 21.června 1936 v restauraci u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schůzi zahájil př.předseda za účasti 8mi členů. Odpověď př. Kšíra a Kotka na upomínky předána př.Zíkovi a př.jednateli a pokladníku k vyšetření.
Přijat návrh přítele Čejky, aby spolek upsal ze svého jmění na půjčku obrany státu nominále 3000,- Kč. Provedením pověřen př.pokladník.
Z.Ú.Vč. v Praze zaslalo tištěné přihlášky na nezdaněný cukr.
Z.Ú.Vč. v Praze vydalo nové odznaky pro členy, kus za 1,- Kč. Budou prodány na valné hromadě.
Z.Ú.Vč. v Praze žádá, aby spolek zaslal do 1./11.1936 připomínky k návrhu stanov spolkových, který byl uveřejněn v "přehledu".
Nezdaněný cukr musí být zaplacen před odběrem. Skladník v družstvu bude žádat při odběru stvrzenku.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi, konané dne 20. září v restauraci u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil př.místopř. Zíka za účasti 17ti členů.
Zpráva jednatele: Členský příspěvek na rok 1937 stanoven na 25,- Kč (20,- Kč pro Z.Ú.Vč., 2,- Kč pro spolek, 2,- Kč kalendář, 1,- Kč odznak.). Za 2,- Kč je kalendář velký, kalendář malý je zdarma. Z.Ú.Vč. v Praze projednává návrh, aby se noví členové přijímali jen do konce března každého roku. Doporučuje se. Př.jednatel si stěžuje na některé členy, kteří přes upomenutí nezaplatili cukr.
Na to př.Morávek z Hradce, učitel včelařství přednášel o zazimování včel a o medu. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Př.Dvořáček navrhuje, při debatě o prodeji medu, aby se na útraty ústředí nechaly vytisknout propagační letáčky, které by včelaři rozdávali při koupi medu. Schváleno.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi, konané dne 18.října 1936 v restauraci u Zlaté štiky.
Schůzi zahajuje př.jednatel Pokorný za účasti 6ti členů.
Zpráva jednatele: Čten seznam členů, kteří zdaňují cukr. Př.Pleskot prodal spolku 25 kg svazenky po 9,-. Kč. Nákup schválen. Čten přípis Z.Ú.Vč. o pořádání kursu pro pokročilé včelaře.
Čten přípis Z.Ú.Vč. o novém rozdělení žup. Naše župa jež ponese jméno po zasloužilém včelaři př.Tůmovi, bude slučovati m.j. spolky v Pardubicích, v Hradci Králové, v Jaroměři, Hronově, v Nasavrkách atd. Celkem bude v Čechách 17 žup. Rozsah a druh přednášek předurčený na rok 1937 a zaslaný Z.Ú.Vč. bude asi tento: 1.)Jednodenní přednáška pro začátečníky na včelíně př.Všetečky v Sezemicích (př.Lisý), 2.) Chov matek po tři neděle za sebou na včelíně př.Kohoutka v Trnové (př.Lisý), 3.) Kurs pastevní (př.Šístek), 4.) Všeobecná prakse na včelíně př.Morávka v Čeperce (př.Morávek).
Z.Ú.Vč. zaslalo velké a malé kalendáře a odznaky.
Zpráva pokladníka: Cukr na rok 1936, až na jeden případ, zaplacen. Př. Kšír, který dluží 200,- Kč za cukr z roku 1935, bude naposledy upomenut, aby zaplatil cukr do valné hromady.
Zapsal O.Matura
Dodatek:
Zakoupeno pro knihovnu : "Včelí matička a její spolupracovnice" (za 8,- Kč). Měchna "Medonosné a pylodárné dřeviny (za 5,40 Kč). Dary: Slepecké sdružení, Praha 10,- Kč, Váleční poškozenci v Praze 10,- Kč. Př.Matura se sám přihlašuje, že zaplatí jeden podstavec pod včelíny, zakoupený při zřízení chov. stanice ve Staročensku. Vzato na vědomí.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi konané dne 22.listopadu 1936 u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil místopředseda př.Zíka za účasti 18členů.
Zpráva jednatele: V únoru 1937 bude pořádán kurs medového pečiva spolu s odborem pro zájmy venkovských žen. Z.Ú.Vč. oznamuje pořádání kursu pro pokročilé včelaře.
Z.Ú.Vč. oznamuje seznam spolků nové župy Thůmovy. Bude míti celkem 23 spolky a 2060 členů. Debatováno o návrhu na funkcionáře nové župy, jejíž předporada se koná 29. listopadu 1936 v Hradci Králové (hotel Avion). Usneseno, aby o kandidátce se dorozuměli delegáti bývalé VI. župy na poradě před zahájením župní schůze. Usneseno, aby se valná hromada spolku konala 13. prosince 1936 v 8 hodin dopoledne u Zlaté štiky- Program: 1.) Zahájení, 2.) Protokol z minulé valné hromady, 3.) Zprávy funkcionářů, 4.) Výše čl. příspěvku a cena cukru., 5.) Volby, 6.) Volné návrhy.
Zapsal O.Matura
Zápis o výborové schůzi konané 20.XII. 1936
Nepřítomnost svou omlouvá onemocněním místopř. V.Zíka. Přítomno 14 členů
Usneseno pro r. 1937 nekupovati sazenice medonosných stromů a keřů, ale jen semena pícnin - svazenky, ligrusu atd. v množství dle přihlášek. Jednateli uloženo, aby vyjednal dopisem s př. Dr.Jaroslavem Svobodou, by v kursu o zužitkování medu v domácnosti přednášel o výrobě vín medových a likérů a dohodl se s ním o datu kursu. Podobně vše potřebné projedná s učit. pečení med. pečiva sl. Pavlíkovou a Odborem zájmy venkovských žen v Pardubicích.
Př. Lisý projedná s Ústředním odborem pro plemen. chov konání třídenního chovatelského kursu. Usneseno rozšířiti program spolk. činnosti o člen. schůzi s přednáškou z oboru pastevního.
Dále usneseno v příštím roce zakoupiti pro knihovnu všechny české spisy včelařské, které vyjdou a všechny nevázané knihy dáti svázati.
Po té provedena rozprava o koupi spolkového domku s vhodným pozemkem. Umístilo by se tam včelařské museum, spolkový včelín, po případě i oplozovací stanice. Bylo by možné pořádati zde praktické kursy a schůze. Získají se všestranné informace a pak teprve možno přijít s návrhem valné hromadě. Tím skončeno.
Zapsal K.Pokorný Ověřovatelé: Jos.Šafka
Z.Balada

Rok 1935

25. září 2007 v 23:03 | Josef Havrda
Zápis z výborové schůze konané dne 20.ledna 1935 v hotelu u Zlaté štiky za účasti 25-ti členů
První bod programu je volba jednatele a pokladníka. Jednomyslně zvolen jednatelem př.Pokorný a pokladníkem př.Skočdopole.
Zpráva jednatele stran těch, kteří dosud nezaplatili členských příspěvků, usneseno postupovati podle rozhodnutí ze 26.valné hromady z r.1933.
Schváleno, aby cena 4 úlů , prodaných při výstavce na valné hromadě 16./12. 34 byla snížena o dovozné, jež by spolek musel hraditi při odeslání firmám.
Stanoveno odebírání včel. časopisů na rok 1935: Český včelař, Včelařské rozhledy, Moravská včela, Včelařský obzor a Slovenská včela. Doporučeno, aby mimo literatury o včele byly zakoupeny knihy zahradnické, kterých bude prozatím zakoupeno 5 svazků. Př.Knihovník objedná 10 výtisků knihy př. Baťky "Z chovatelské teorie a prakse" a 5 výtisků knihy př.Jakše "Včelařova říkanka".
Kurs pro začátečníky povede př.Lisý. První přednáška př. Dra Schönfelda na téma " O racionalisaci včelařství na podkladě výzkumů" bude konána dne 17.března 1935. Druhá přednáška př.učitele včelařství F.Morávka z Hradce Králové bude konána v Čeperce na jeho včelíně. Začátek kursu stanoven na květen 1935.
Dne 12.,13., 14. července t.r. pořádá prof.Šístek na svém včelíně ve Ctětíně u Nasavrk kurs pěstění medonosných rostlin. Za spolek bude vyslán př.Růža jako referent pastevního odboru. Kdo se z přátel hodlá zúčastnit dobrovolně, přihlas se u př.jednatele.
Schváleno, aby od př.Šístka bylo objednáno asi 70 kusů pajasanů po 4,- Kč. Polovinu kupní ceny bude hradit spolek.
Seznam inventáře předán př.Rybovi. Př.Tlustý bude požádán, aby chce-li zaplatil spolku přiměřenou náhradu za u něho uložený spolkový vařák na vosk. Přítel jednatel navrhuje, aby se z každoročního přebytku zakupovaly vařáky na vosk, které budou podle možnosti přiděleny těm členům, kteří o příděl požádají. Bude zpracován a natištěn půjčovní řád a návod k upotřebení. Bude přísně dbáno, aby se s vařáky zacházelo pečlivě. Každé poškození musí být škůdcem nahraženo. Budou kupovány vařáky "Vítěz". Prozatím budou zakoupeny 3 vařáky.
Přijat návrh, aby se správci rol. družstva dalo 5 kg medu za ochotu při rozdělování cukru. Reklamní tabulky na prodej medu zakoupí do zásoby spolek, který je pak členům rozprodá. Odsouhlasena podpora 10,-Kč ústředí včel. matek. Výborové schůze budou opět konány každou první neděli po 15. v měsíci, odpoledne , ale ve 2 hodiny.
O Matura - zapisovatel Ověřovatelé: Horáček, Poláček
Zápis o výborové schůzi konané 17.II.1935
Po schválení protokolu o předešlé výborové schůzi usneseno na základě zprávy př.pokladníka o stavu financí, zakoupiti vařáky vosku "Vítěz" jen dva, takže spolek bude míti čtyři vařáky. Dosavadní zůstanou i nadále u př.Ryby v Pardubicích a u př. Mlatečka v Sezemicích. Nové pak u př. Kšíra v Opatovicích a i př. Malého v Rosicích n./L. Schválen řád půjčovací.
Schváleno zaplatiti př. Malému v Rosicích úpravu vařáku k přenášení.
Usneseno zakoupiti pro spolk. knihovnu spis Ing. K.Kamenického "Výběr tržních odrůd ovocných" a německý spis Dr.Zander "Nemoci dospělých včel" za 48,-Kč.
Schváleno zakoupiti a členům za poloviční cenu přenechati vysoké akáty v množství dle přihlášek.
Příští přednáškovou členskou schůzi s přednáškou doc.Dra Schönfelda a s promítáním diapozitivů usneseno konati v bio Sport a jednateli uloženo propůjčení této místnosti a operatéra projednati.
Zapsal: K.Pokorný Ověřovatelé: O.Matura, Malý Josef
Zápis z členské schůze, spojené s přednáškou Dra Schönfelda, konané dne 17.března 1935 v biografu "Sport" hotelu Grand v Pardubicích za účasti 81 člena.
Za nepřítomného př. předsedu zahajuje schůzi př. místopředseda Kohoutek. Na programu je zdanění včelařství a přednáška Dra.A. Schönfelda o racionalizaci včelařství na podkladě výzkumů s promítáním diapositivů.
Zpráva př.jednatele Pokorného o zdanění včelařství. Berní správy byly vyzvány, aby sepsaly počet včelařů a včelstev. Zdanění daní obratovou, výdělkovou a důchodovou má se vztahovati na včelaře vlastnící víc než 10 včelstev. Takoví včelaři budou vyzváni berní správou, aby učinili přiznání k jehož vyplnění budou jim dány spolkem směrnice.
Př.jednatel upozorňuje, že dnes tj. 17./3.35 je poslední den k přihlášce o akáty a pajasany.
Přidělení 4 spolkových vařáků na vosk provedeno takto: 1.) Pro Pardubice a západní část za Labem vařák u př.Ryby; 2.) Pro Sezemice a Moravany vařák u př.Mlatečka; 3.) Pro Opatovice po nejsevernější část vařák u př.Kšíra; 4.) Pro Rosice vařák u př.Malého. Na každý vařák připadá asi 70 až 80 členů. Další vařáky nebudou prozatím kupovány. Pro půjčování budou zavedeny lístky s ponaučením na zadní straně.
Přednáška Dra A.Schönfelda byla velmi pěkná, podaná pokud možnou prostou formou a byla přijata tak četným, členstvem s porozuměním a souhlasem.
Zapsal! O.Matura Ověřovatelé F.Kohoutek, Pokorný
Zápis z výborové schůze, konané v hotelu u Zlaté Štiky dne 21.dubna 1935 za účasti 5ti členů(4 členů výboru).
Zpráva př.jednatele Pokorného : Žádosti spolku "Česká Vídeň" o příspěvek vyhověno a darováno 10,- Kč. Ústředí poslalo župě 2 kg Žofkova jetele. 1 kg bude zaset v oblasti našeho spolku, což obstará př.Růža.
Pro knihovnu zakoupeny 2 výtisky od Ing.C. Strýčka: Jak včelařit bez cukru.
Zapsal:O.Matura Ověřovatelé:Pokorný, Kohoutek
Zápis o výborové schůzi, konané 22.září 1935.
Usneseno zakoupiti pro knihovnu Zanderův spis "Die Zucht der Biene", dále dílo J.Vaňka:"Lidová pomologie" v šesti dílech. Schváleno odebírati pro spolek časopis "Včelař". Schválen návrh př.Lisého konati 10.listop. t.r. v Pardubicích členskou schůzi s přednáškou př.Lisého "Život a funkce včel" a ukázkou př.Čejky z Čivic sbíjení a drátkování rámků. Tato schůze bude doplňkem kursu pro začátečníky, jenž pro nepřízeň počasí byl velmi slabě navštíven.
Usneseno dále vyslati zástupce spolku do schůzí Okrašlovacího spolku v Pardubicích, aby působil k tomu, by vysazovány byly medonosné stromy a keře.
Zapsal:K.Pokorný Ověřovatelé: O.Matura, Malý Josef
Zápis o výborové schůzi, konané 20.října 1935
ve spolkové místnosti u Zlaté štiky v Pardubicích.
Vzato na vědomí snížení ceny cukru přiděleného v roce 1935 o 10 haléřů na 1 kg. Vrácení přeplatků, vzniklých tímto snížením, ponecháno k rozhodnutí valné hromadě. Odsouhlasena odměna 200,-Kč skladníkovi a 5 kg medu správci rolnického družstva v Pardubicích za rozdělení cukerního přídělu na rok 1935.
Zapsal:O.Matura Ověřovatel:F.Kohoutek - místopředseda
Zápis z výborové schůze konané dne 17.listopadu 1935 ve spolkové místnosti u Zlaté štiky v Pardubicích.
Schváleno, aby byl valné hromadě podán návrh na zřízení vzorného spolkového včelínu na pozemcích pardubického okresu ve Stéblové. Na tomto včelínu by byl zaveden chov ušlechtilých matiček. Informace u okresu zařídí př.Pokorný. Podrobný výklad o zřízení vzorného včelínu přednese na valné hromadě př. Lisý. Povolen příspěvek pro hluchoněmé ženy a dívky v Krči 10,-Kč, a Jedličkovu ústavu pro zmrzačelé v Praze 10,-Kč. Zaslán příspěvek místnímu školnímu výboru 10,-Kč a pohořelému včelaři ? 50,- Kč. Schválena koupě tří zahradnických knih od arch. Vaňka z Chrudimi při návštěvě ovocnářského kurzu.
Př.Kalvach z Moravan žádá, aby spolek objednal. Bude-li více přihlášek, bude navrženo valné hromadě zakoupení semena bílého jetele a jeho přenechání členstvu se slevou. Spolkový stánek ne prodej medu, složený t.č. u zemřelého př.Kubánka, bude uložen u př.Ryby.
Ve Východočeském republikánu, krajského týdeníku agrární strany v Pardubicích, jsou někdy uveřejňovány ve včelařské hlídce neodborné články. Redakce bude požádána, aby ony články byly před otištěním zaslány k opravě př.Lisému. Od 1. ledna 1936 bude tento časopis pro př.Lisého předplacen.
Přijat návrh př.Pokorného, aby se valná hromada konala dne 22.prosince 1935. Schválen program: 1.) Zahájení 2.) Čtení protokolu z minulé valné hromady 3.) Zprávy funkcionářů 4.) Přednáška učitele včelařství př.Lisého o významu organizace a činnost organizovaných včelařů 5.) Volby 6.) Volné návrhy.
Náměty pro valnou hromadu: 1.) Zřízení vzorného včelínu 2.) Spolkové přednášky ve všech okrscích spolku s přístupem nečlenů 3.) Pořádání kursu chovu matiček 4.) Pořádání kursu šití slaměných rohoží.
Zapsal O.Matura Ověřil F.Kohoutek - místopředseda
Doplněk:
5.) Opakování kursu pro začátečníky 6.) Praktický kurs o řezu ovocného stromoví u arch.Vaňka v Chrudimi 7.) Vycházka do Čivic k referentu pro včelí pastvu př.Růžovi.
Zapsal O.Matura Ověřil F.Kohoutek - místopředseda
Zápis výborové schůzi konané dne 15. prosince 1935 ve spolkové místnosti u zlaté štiky v Pardubicích.
Schváleny vánoční dary Českému srdci v Praze 10,-Kč, České Vídni 10,- Kč a Klárově ústavu slepců V Praze 10,- Kč.
Přijat návrh př.Lisého, aby se na podzim roku 1936 konala přednáška Dra Svobody o přípravě ovocných vín. Výborová schůze navrhne valné hromadě, aby volba výboru byla provedena tak, aby každý okrsek navrhl svého zástupce do výboru a při větším počtu členstva tolik zástupců, kolikrát pět členů čítá. Směrnice pro tuto volbu vypracuje pro valnou hromadu př.jednatel Pokorný.
Připraveny návrhy na volbu funkcionářů v příštím roce, které odstupující výbor doporučí výbor valné hromadě.
Valné hromadě bude doporučen návrh na zřízení spolkového včelína a stanice pro plemenný chov matiček s dotací 2000,- Kč pro rok 1936.
Vzato na vědomí zřízení "Medokomise nákupního, prodejního, výrobního a spotřebního družstva z. s.s r.o. v Praze. Doporučeno členům aby se stali členy s podílem 50,-Kč a se zápisným 25,-Kč.
Do okrašlovacího spolku v Pardubicích bude kooptován jeden člen.
Zapsal O.Matura Ověřovatelé: F.Kohoutek, místopředs.
Pokorný
Zápis o první výborové schůzi konané dne 22.12.1935 po valné hromadě u Zlaté štiky.
Schůzi zahájil př. Kohoutek předseda. Přikročeno ihned k volbě funkcionářů: Jednatelem zvolen př.Pokorný z Ohrazenic, pokladníkem př.Matura z Pardubic, knihovníkem př.Lisý z Pardubic. Všichni byli zvoleni jednomyslně a funkce přijali.
Příští schůze svolána na 19.ledna 1936.
Zapsal O.Matura Ověřovatelé F.Kohoutek
Pokorný

Rok 1934

25. září 2007 v 22:49 | Josef Havrda
Zápis z výborové schůze, konané dne 21.ledna 1934.
1. Předseda zahájiv schůzi, oznamuje, že zjistil, že jednatel po všechna léta své funkce část výdajů spojených s rozdělováním cukru uhražoval ze svého. Poukázal na to, že to činil pro spolek ve snaze nezvýšit výdaje spolku a přece získati ochotu v roln. družstvu k uskladnění a vydávání cukru. Tím svou vlastní odměnu jednatel snížil. Domnívá se, že je povinnosti spolku dáti mu náhradu. Po krátké debatě, k návrhu př.F.Kohoutka usneseno vyplatiti jednateli na účet příštího rozdělování cukru jako náhradní ztráty při rozdělování cukru částku 900,- Kč. Debata i hlasování o této věci konáno v nepřítomnosti jednatele. Usnesení pak jednateli oznámeno, načež vyslovuje výboru díky.
2. K návrhu př.Jiroutka usneseno zakoupiti a rozdati členům, kteří by měli o to zájem, medonosné stromy a keře: akáty 1000 kusů, pajasany, žanovce a jerlíny asi po 10 kusech dle zájmu.
3. Ve věci zřízení pozorovací stanice usneseno: Vítáme s povděkem ochotu př.Lisého k vedení této stanice. Avšak spolkové finance tohoto času nedovolují větších výdajů. Proto nutno zřízení pozor. stanice asi na rok odložiti. Poněvadž pak v poslední době se očekává, že př. Joska z Hostovic bude nucen vzdáti se vší veřejné činnosti, bude tím snad uvolněna pozor. stanice u něho umístěná. Pro případ, že by se tak skutečně stalo, spolek se vynasnaží, aby tato stanice byla přidělena př.Lisému.
4. Usneseno v roce 1934 odebírati mimo Č.Vč. též Moravskou včelu, Včelařské rozhledy, Včelařský obzor a Slovenského včelára.
5. Jednateli uloženo opatřiti zásobu dobrých mezistěn pro členy spolku.

Důvěrníci

6. V obvodech, kde je více členů, jmenováni důvěrníci:
Jos.Kysela, rol. pro Barchov,
Frant.Náhlík pro Bohdaneč,
Jarosl. Brandejs " Bukovinu,
V.Zíka " Čeperku a Hrobice
J.Vayer " Černou za B., Mnětice a Drozdice
J.Čejka " Čivice
K.Komárek "Dašice,Moravansko, Zminný, Kostěnice,Práchovice
V.Tomáš " Dolany
Fr.Sakař " Dříteč
A.Sobotka " Hradiště
Fr.Křídlo " Nové Jesenčany
J.Adámek " St.Jesenčany
B.Černík " Lány na D, Krchleby, Opočinek, Srnojedy
B.Trávníček " Moravany, Platenice, Slepotice, Lipec
Fr.Vladyka " Nemošice
K.Pokorný " Ohrazenice,Trnová,Doubravice
J.Kšír " Opatovice,Vysoká,Libišany a Pohřebačka
A.Houba " Osice
A.Kysela " Ostřešany
Jos.Půlpán,St.Skočdopole pro Pardubice
J.Karel pro Familii
J.Malý " Rosice
F.Havelka " Rybitvy,Lhotu Bl., Černou u Bohd.
Ad.Mlateček " Sezemice, Bohumileč, Dražkov, Choteč, Kladinu, Koloděje, Lukovnu, Počáply, Veskou,Újezd
J.Fuksa " Studánku
A.Tuma " Svítkov
K.Krupař " Třebosice
Jar.Fibich " Zástavu
Fr.Fuksa " Ždánice,Plch,Podůlšany
7. V r.1934 usneseno přádat schůze:18./3. v Opatovicích, 22./4. v Dašicích, 13./5. v Moravanech, 17./6. v Lánech na Důl., 15./7. slavnostní valná hrom. v Pardubicích na oslavu osmdesátin př.Hlineckého, 19./8. v Bohdanči, 16./9. v Sezemicích.
Jiných předmětů jednacích nebylo, proto skončeno.
Ověřovatelé: Malý Josef, Kubánek Josef
Zápis o výborové schůzi konané dne 18. února 1934.
1. Protokol o výborové schůzi z 21.1.1934 přečten, schválen a bez námitek podepsán. K usnesení této výbor.schůze jednatel dodává, že náhradu 900 Kč po dobrém uvážení nemůže přijmout, neboť celá záležitost s rozdělením cukru v r.1933 není skončena.
2. Usneseno pro rozmnožení pastvy rozdati členům medonosné křoviny v ceně úroků ze spolk. peněz, ve spořitelně uložených. Obstará jednatel.
3. Př.Lisý oznamuje, že na jeho včelíně zřízena nákladem ZÚ pozorovací stanice.
4. Jednatel oznamuje, že opatřil 50 kg dobrých mezistěn, které mohou členové odebrati u př.Ryby v Pardubicích, nebo u jednatele v Ohrazenici 1 kg za 22,-Kč.
5. Usneseno, aby všechny nevázané knihy ve spolk. knihovně nové i starší, daly se svázati, což opatří knihovník.
6. Po té zvoleni referenti jednotlivých odborů a to: př.E.Lisý odb.osvětový, př.Fr.Kohoutek plemen,.chov, př.Růža odb.pastevní, př.Havelka odb. pro prodej a zužitk. včelích výrobků a př. Pokorný odb. racionalisační.
Tím skončeno K.Pokorný
Ověřovatelé: Ondrka Jos. a podpis nečitelný
Zápis o výborové schůzi konané 27.května 1934.
1. Protokol o výborové schůzi z 18.II. t.r. přečten, schválen a bez připomínek podepsán.
2. Účty za knihy a vazbu pro spolk. knihovnu schváleny.
3. Medonosné křoviny objednány za školky medon.rostlin v Kelči u Hranic a rozděleny členům majících o ně zájem. Mimo to přidělilo ZÚ našemu spolku 1000 kusů sazenic akátu, které byly vojenskou správou vysázeny na stráni pod Pardubičkami.
4. Usneseno, aby každý člen přihlašující se o příděl nezdaněného cukru zároveň s přihláškou zaslal zálohu 2,- Kč na každý kg. Zbytek každý zaplatí před odebráním cukru. Tím schůze skončena.
Podepsán K.Pokorný
N.B.
5. Usneseno, aby nadále nezdaněný cukr byl vydáván všechen jen v Rolnickém družstvu a skladníkovi byla vyplácena odměna 200,- Kč. Výlohy s rozdělením cukru tím jen nepatrně stoupnou, neboť odpadne placení dovozného části cukru k panu Bártovi (60,-Kč) a odměna p.Bártovi (50,-Kč).
Podepsán: K.Pokorný Ověřovatelé:F.Kohoutek
Otakar Matura
Zápis o mimořádné valné hromadě konané dne 15.července 1934.
Předseda zahájiv schůzi, připomíná, že tato valná hromada měla býti slavnostní n a oslavu osmdesátých narozenin dlouholetého předseda a čestného člena spolku př.Mat. Hlineckého. Než smrt nedopřála ani oslavenci ani nám, bychom mu dnes mohli projeviti svou vážnost a úctu. Zemřel Hlinecký 1.května t.r. Dále oceňuje předseda práci Hlineckého pro spolek i pro české včelařství vůbec, zvláště vyzdvihuje jeho činnost přednáškovou a literární. Přítomní stojíce, vyslechli vzpomínku předsedovu a uctili tak jeho památku.
Slova se pak ujímá př.Lisý, který podrobně líčí jak třeba připraviti včelstva na zimu a pak je zazimovati, aby ve zdraví a síle dočkaly se jara. Dobré zazimování je základem zdaru v příštím roce. Čilá debata , jež se po přednášce rozproudila, velmi dobře pěknou přednášku doplnila.
Po té zvoleni referenti odborů tak, jak zatímně již v únorové výb.schůzi a se stalo.
Přikročuje se pak k jednání o článku ve Východočeském Rozhledu, v němž pisatel neurvalým sprostým způsobem napadá funkcionáře spolku, zvláště jednatele a předsedu a úplně lživě je obviňuje, že prodávali včelařský cukr nečlenům. Jednatel pak přečítá článek, větu za větou objasňuje, nebo vyvrací. K dotazu, zda někdo ze členů, přihlásiv se včas, cukr nedostal, nebo jinak byl na svém právu zkrácen, nikdo se nehlásí. Po té k návrhu přítele Tlustého zvolena tříčlenná komise, která má rozdělení cukru v r.1933 dle výkazů a dokladů zrevidovati a o příští valné hromadě podati zprávu. Zvoleni př. A.Tlustý z Pardubic, O.Matura z Pardubic a př.Pleskot z Rybitev. Př.Tlustý pak pověřen ostatní členy komise a předsedu, jednatele a pokladníka k této revisi ve vhodnou dobu svolati.
Volných návrhů nebylo, proto mimořádná valná hromada skončena.
Zapsal K.Pokorný Ověřovatelé:dva podpisy nečitelné
Zápis o výborové schůzi konané 18.XI.1934
Protokol o výborové schůzi z 29.července t.r. přečten a schválen.
Usneseno konati řádnou valnou hromadu 16.prosince 1934 dopoledne.
Stanoven program valné hromady. K návrhu př.Matury usneseno uspořádati při valné hromadě výstavku moderních úlů a požádati výrobce, aby úly k tomu účelu zapůjčili. Výlohy s dopravou sem i zpět, jakož i ostatní výlohy s tím spojené uhradí spolek.
Dále usneseno požádati opět ZÚvč. za příděl akátových sazenic pro příští jaro.
Usneseno též požádati ZÚvč pro příští rok za povolení jednodenního kursu pro začátečníky a dvou přednášek.
Usneseno vyzvati prostřednictvím důvěrníků členstvo k účasti na župní schůzi 2.XII. t.r., na níž bude přednášeti "O racionalisaci ve včelařství" př.O.Brener.
Usneseno též zakoupiti ještě jeden parní vařák na vosk a to "Vítěz".
Usneseno objednati 10 kusů brožur Prof.Vend. Šístka "Včelař pěstitelem ovocného stromoví" a 10 klusů brožur Ing.C.V.Strýčka "Jak včelařit bez cukru řepného". Usneseno též pro knihovnu zakoupiti spis Říhův "Ovocnictví". Je to velké nádherné dílo, již rozebrané, ale př. Lisý obdržel nabídku za přiměřenou cenu.
Při valné hromadě rozprodají se reklamní včelařské pohlednice, asi 14 kusů za 1,-Kč a vylosuje se několik knih, jež byly vzaty do prodeje , ale dosud se neprodaly. Opatří se též několik výtisků Jakšova "Včelaře začátečníka", aby se mohl přenechati novým členům začátečníkům.
Po té schůze ukončena.
Zapsal: K.Pokorný Ověřovatelé:Jar.Čejka

Další články


Kam dál